Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Załatwianie spraw
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Lokale do zbycia
Konkursy
Oferty organizacji pozarządowych
Oferty pracy

Rejestracja zdarzeń, które nie zostały zarejestrowane w zagranicznych księgach stanu cywilnego

Sporządzenie aktu stanu cywilnego dla zdarzeń, które nastąpiły za granicą dokonuje się w USC właściwym dla miejsca stałego zamieszkania wnioskodawcy.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami).
  2. Ustawa z dnia 29.09.1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 r. nr 36, poz. 180 z późniejszymi zmianami).
  3. Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o zarejestrowanie urodzenia, małżeństwa lub zgonu, które nie zostały zarejestrowane w zagranicznych księgach stanu cywilnego.
  2. Dokument potwierdzający zaistniałe zdarzenie, np. zaświadczenie lekarskie o urodzeniu lub zgonie, zaświadczenie położnej, orzeczenie sądowe i administracyjne wraz z tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
  3. Do wglądu dowód osobisty lub paszport oraz potwierdzenie zameldowania na pobyt stały.

Opłaty

Za wydanie decyzji - 50,00 zł.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Miarki 15 (budynek Białego Domku), parter, pokój nr 5
tel. (32) 324 84 51, 226 20 13
e-mail: usc@mikolow.eu

Jednostka obsługująca

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Miarki 15 (budynek Białego Domku), parter, pokój nr 5
tel. (32) 324 84 51, 226 20 13
e-mail: usc@mikolow.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek od 730 do 1700

od wtorku do piątku od 730 do 1530

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji.

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku, przy czym zgodnie z art. 35 §5 KPA do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w powyższych terminach strony zawiadamia się, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni i złożenia w Urzędzie Stanu Cywilnego (termin załatwienia sprawy liczy się od daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów). Nieuzupełnienie brakujących dokumentów w określonym terminie będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Sposób przekazania informacji o sprawie

Odbiór w USC w terminie uzgodnionym, bądź doręczenie przez pocztę za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do wojewody śląskiego w Katowicach za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Powrót do pozostałych spraw

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Czesława Miler, Urząd Miasta Mikołów, ul. Miarki 15, pok. nr 8, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 226 20 13, e-mail: usc@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.07.07
Data udostępnienia: 2009.07.07 21:20:42
Liczba odwiedzin strony: 1746 (ostatnie odwiedziny 2022.06.29 16:58:35)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów