Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Załatwianie spraw
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Lokale do zbycia
Konkursy
Oferty organizacji pozarządowych
Oferty pracy

Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym

 1. Zgromadzeniem publicznym jest zgrupowanie co najmniej 15 osób, zwołane w celu wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska, organizowane na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób.
 2. Zawiadomienie należy złożyć w Urzędzie Miasta Mikołów nie później niż na 3 dni, a najwcześniej 30 dni przed datą planowanego zgromadzenia.
 3. Każdy może korzystać z wolności pokojowego zgromadzania się.
 4. Wolność zgromadzania się podlega ograniczeniom przewidzianym jedynie przez ustawy, niezbędnym do ochrony bezpieczeństwa państwowego lub porządku publicznego oraz ochrony zdrowia lub moralności publicznej, albo praw i wolności innych osób, a także ochrony pomników zagłady. Przepisy ustawy nie dotyczą zgromadzeń:
  • organizowanych przez organy państwa lub organy samorządu terytorialnego,
  • odbywanych w ramach działalności Kościoła Katolickiego, innych kościołów oraz związków wyznaniowych.
 5. Publiczne sprawowanie kultu nie wymaga zawiadomienia, jeżeli odbywa się:
  • w kościołach, kaplicach, budynkach kościelnych i na gruntach kościelnych oraz w innych pomieszczeniach służących katechizacji lub organizacjom kościelnym,
  • w innych miejscach, z wyłączeniem dróg i placów publicznych oraz pomieszczeń użyteczności publicznej; publiczne sprawowanie kultu na drogach, placach publicznych oraz w pomieszczeniach użyteczności publicznej podlega uzgodnieniu z właściwym organem sprawującym zarząd lub upoważnionym do dysponowania nimi.
 6. Organ gminy może delegować na zgromadzenie swoich przedstawicieli.
 7. Organ gminy zakazuje zgromadzenia publicznego, jeżeli:
  • jego cel lub odbycie są niezgodne z ustawą - Prawo o zgromadzeniach lub naruszają przepisy ustaw karnych,
  • odbycie zgromadzenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, albo mieniu w znacznych rozmiarach.
 8. Zgromadzenie może być rozwiązane przez przedstawiciela organu gminy, jeżeli jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi, albo mieniu w znacznych rozmiarach lub gdy narusza przepisy ustawy - Prawo o zgromadzeniach albo przepisy ustaw karnych, a przewodniczący, uprzedzony o konieczności rozwiązania zgromadzenia, wzbrania się to uczynić.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5.07.1990 r. - Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. nr 51, poz. 297 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym (Format MS Word DOC (49 KB), Format PDF PDF (23 KB)).

Opłaty

Nie podlega opłacie.

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Spraw Obywatelskich
ul. Miarki 15 (budynek Białego Domku), I piętro, pokój nr 12
tel. (32) 324 84 55
e-mail: boo.1@mikolow.eu

Jednostka obsługująca

Referat Spraw Obywatelskich
ul. Miarki 15 (budynek Białego Domku), I piętro, pokój nr 12
tel. (32) 324 84 55
e-mail: boo.1@mikolow.eul

Godziny urzędowania

poniedziałek od 730 do 1700

od wtorku do piątku od 730 do 1530

Sposób załatwienia sprawy

 1. W przypadku, gdy nie zaistnieją przesłanki do wydania decyzji o zakazie zgromadzenia, organ gminy akceptuje zawiadomienie i niezwłocznie przesyła informację do właściwych jednostek i organów, bez konieczności powiadomienia organizatora.
 2. W przeciwnym przypadku - wydanie decyzji o zakazie zgromadzenia.

Termin załatwienia sprawy

 1. Rozpoznanie sprawy następuje bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu zawiadomienia o zgromadzeniu publicznym.
 2. Decyzję o zakazie zgromadzenia publicznego doręcza się organizatorowi w terminie 3 dni od dnia zawiadomienia, nie później jednak niż na 24 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia zgromadzenia.

Sposób przekazania informacji o sprawie

Doręczenie decyzji o zakazie zgromadzenia publicznego.

Tryb odwoławczy

Od decyzji o zakazie zgromadzenia publicznego przysługuje organizatorowi prawo wniesienia odwołania bezpośrednio do Sądu Administracyjnego, w terminie 3 dni od dnia jej doręczenia.

Powrót do pozostałych spraw

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Grażyna Socha, Urząd Miasta Mikołów, ul. Miarki 15, pok. nr 12, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 84 55, e-mail: boo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.05.27
Data udostępnienia: 2009.05.27 22:33:27
Liczba odwiedzin strony: 1258 (ostatnie odwiedziny 2022.06.25 21:01:58)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów