Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Załatwianie spraw
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Lokale do zbycia
Konkursy
Oferty organizacji pozarządowych
Oferty pracy

Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy

 1. Cudzoziemiec przebywający w danej miejscowości zobowiązany jest zameldować się na pobyt czasowy, przed upływem 48 godzin od chwili przybycia do danej miejscowości.
 2. Zgłoszenie zameldowania na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy dokonuje się ustnie w organie gminy w obecności najemcy lub właściciela lokalu, podając datę przybycia, adres i zamierzony czas trwania pobytu.
 3. W zastępstwie osoby obowiązanej do zameldowania się, czynności zgłoszenia danych może dokonać członek rodziny, opiekun ustawowy lub faktyczny albo inna osoba.
 4. Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczna opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 5. Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, kartę pobytu oraz zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE wydaje wojewoda śląski. Wnioski składa się w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Katowice ul. Jagiellońska 25.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 10.04.1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 993 z późn. zmianami).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.12.2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. z 2002 r. nr 236, poz. 1999).

Wymagane dokumenty

 1. Druk "zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące" (Format PDF PDF (36 KB)).
 2. Ważny paszport z ważną polską wizą.
 3. W przypadku obywateli państw, z którymi zawarte jest porozumienie o ruchu bezwizowym - ważny paszport oraz (jeżeli porozumienie tak stanowi) zaproszenie zaopatrzone w adnotację o wpisie do ewidencji zaproszeń prowadzonej w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
 4. W przypadku cudzoziemców zamierzających zamieszkiwać w Katowicach przez okres dłuższy niż 3 miesiące - paszport oraz odpowiednio:
  • decyzja wojewody śląskiego zezwalająca na zamieszkiwanie na czas oznaczony,
  • tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca,
  • karta pobytu albo zezwolenie na osiedlenie się,
  • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
  • decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczpospolitej Polskiej,
  • decyzja o udzieleniu w Rzeczpospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany.
 5. W przypadku obywateli państw członkowskich UE zamierzających zamieszkać na okres dłuższy niż 3 miesiące - zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela państwa członkowskiego UE wydane przez wojewodę śląskiego.
 6. Właściciel lub inny podmiot dysponujący lokalem okazuje tytuł prawny do lokalu.

Opłaty

Nie podlega opłacie.

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Spraw Obywatelskich
ul. Miarki 15 (budynek Białego Domku), I piętro, pokój nr 14
tel. (32) 324 84 56
e-mail: boo.1@mikolow.eu

Jednostka obsługująca

Referat Spraw Obywatelskich
ul. Miarki 15 (budynek Białego Domku), I piętro, pokój nr 14
tel. (32) 324 84 56
e-mail: boo.1@mikolow.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek od 730 do 1700

od wtorku do piątku od 730 do 1530

Sposób załatwienia sprawy

Przyjęcie zgłoszenia pobytu czasowego i wydanie cudzoziemcowi zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt czasowy pod wskazanym adresem.

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie w obecności wnioskodawcy.

Sposób przekazania informacji o sprawie

Odbiór potwierdzenia zameldowania bezpośrednio po dopełnieniu obowiązku zgłoszenia.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Powrót do pozostałych spraw

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Grażyna Socha, Urząd Miasta Mikołów, ul. Miarki 15, pok. nr 12, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 84 55, e-mail: boo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.05.25
Data udostępnienia: 2009.05.25 22:08:11
Liczba odwiedzin strony: 2448 (ostatnie odwiedziny 2022.06.25 23:38:36)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów