Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Przetargi
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Lokale do zbycia
Konkursy
Oferty organizacji pozarządowych
Oferty pracy

Przetarg na budowę parkingu zlokalizowanego równolegle do ul. Dzieńdziela w Mikołowie wraz z oświetleniem (PN 16/11)

Data ogłoszenia przetargu: 20.06.2011
Rodzaj przetargu: Przetarg nieograniczony.
Zamawiający: Gmina Mikołów
Rynek 16, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 324 85 00
fax: (32) 324 84 00
e-mail: um@mikolow.eu
Przedmiot zamówienia: Budowa parkingu zlokalizowanego równolegle do ul. Dzieńdziela w Mikołowie wraz z oświetleniem, w oparciu o dokumentację projektową, sporządzoną przez INFO-PROJEKT Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63.
Zakres robót obejmuje budowę 48 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym 4 miejsca dla osób niepełnosprawnych oraz wykonanie oświetlenia ulicznego za pomocą 3 słupów stalowych.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0, 45.23.00.00-8.
Termin realizacji zamówienia: 31.10.2011
Specyfikacja warunków zamówienia:  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (72663 KB) albo odebrać w siedzibie zamawiającego (Urząd Miasta Mikołów), wersja papierowa w cenie 50,00 zł.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (Urząd Miasta Mikołów), w pokoju nr 1. Termin składania ofert upływa 11.07.2011 r. o godz. 1300.
Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)
Kryteria wyboru oferty: cena - 100%
Wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 11 200,00 złotych.
Informacje dodatkowe: Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających.
Nie przewiduje się udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna.
Nie przewiduje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
Ogłoszenie zamieszczono w BZP w dniu 20.06.2011 r. pod numerem 170295-2011.
Pełną treść ogłoszenia o przetargu można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (86 KB).

Powrót do pozostałych przetargów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Andrzej Muszyński, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 23, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 84 06, e-mail: seo.3@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.06.20
Data udostępnienia: 2011.06.20 17:37:52
Liczba odwiedzin strony: 1177 (ostatnie odwiedziny 2022.06.20 14:35:00)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów