Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Przetargi
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Lokale do zbycia
Konkursy
Oferty organizacji pozarządowych
Oferty pracy

Przetarg na remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Gimnazjum nr 2 w Mikołowie (PN 3/G-2/11)

Data ogłoszenia przetargu: 8.06.2011
Rodzaj przetargu: Przetarg nieograniczony.
Zamawiający: Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich
ul. Miarki 9, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 226 20 54, 226 01 69
e-mail: zsipmikolow@poczta.onet.pl
Przedmiot zamówienia: Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Gimnazjum nr 2 przy ul. Krakowskiej 30, w Mikołowie.
Zamówienie obejmuje remont posadzki w sali gimnastycznej wraz z malowaniem i wymianą wyposażenia sportowego (bramek do piłki ręcznej, konstrukcji tablic do koszykówki), montaż elektronicznej tablicy wyników i kotary rozdzielającej boiska oraz wymianę stolarki drzwiowej i roboty instalacyjne elektryczne. Na zapleczu zamówienie obejmuje remont posadzki, roboty malarskie i wymianę stolarki drzwiowej.
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w przedmiarze robót (dodatek nr 8 do SIWZ) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, która stanowi dodatek nr 7 do SIWZ. Kolory linii i nawierzchni boisk do koszykówki, piłki ręcznej i siatkówki pokazano na Rysunku (dodatek nr 9 do SIWZ).
Kod CPV: 45.31.11.00-1, 45.43.21.11-5, 45.41.00.00-4, 45.42.11.14-6, 45.44.21.00-8, 45.42.11.14-6, 45.26.21.00-2.
Termin realizacji zamówienia: 18.08.2011
Specyfikacja warunków zamówienia:  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (20199 KB) albo odebrać w siedzibie zamawiającego.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego. Termin składania ofert upływa 28.06.2011 r. o godz. 1100.
Termin związania z ofertą: 30 dni od daty upływu terminu składania ofert
Kryteria wyboru oferty: cena - 100%
Wadium: -
Informacje dodatkowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna.
Nie przewiduje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
Ogłoszenie zamieszczono w BZP w dniu 8.06.2011 r. pod numerem 148582-2011.
Pełną treść ogłoszenia o przetargu można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (86 KB).

Powrót do pozostałych przetargów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Ewa Grabska, Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich, ul. Miarki 9, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 226 01 69, e-mail: zsipmikolow@poczta.onet.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.06.08
Data udostępnienia: 2011.06.08 17:31:48
Liczba odwiedzin strony: 960 (ostatnie odwiedziny 2022.06.25 21:15:55)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów