Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Przetargi
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Lokale do zbycia
Konkursy
Oferty organizacji pozarządowych
Oferty pracy

Przetarg na bieżące remonty pustostanów mieszczących się w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie (13/2010)

Data ogłoszenia przetargu: 29.10.2010
Rodzaj przetargu: Przetarg nieograniczony poniżej 4 845 000 euro.
Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej
ul. Kolejowa 2, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 324 26 00
e-mail: zgl@zgl.mikolow.pl
Przedmiot zamówienia: Bieżące remonty pustostanów mieszczących się w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie.
Prace występujące zawsze: odświeżenie lokalu, czyli prace malarskie, naprawa tynku oraz wymiana urządzeń typu wanna, umywalka, piec itp.
Prace występujące rzadziej: naprawa posadzek, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, wymiana wew. instalacji sanitarnych i elektrycznych.
Podstawowy zakres robót znajduje się w przedmiarze robót stanowiącym dodatek nr 6 do siwz. Pustostany będą przekazywane do remontu sukcesywnie, w miarę ich pozyskiwania, dlatego wykonawca musi być przygotowany na ewentualne prowadzenie prac równolegle w kilku lokalach. Ze względu na bardzo duże zróżnicowanie stanu mieszkań przeznaczonych do remontu zakres prac każdorazowo będzie rozliczany przez zamawiającego na podstawie kosztorysu powykonawczego, sporządzonego w oparciu o protokół typowania, obmiar prac oraz wg czynników cenotwórczych podanych przez wykonawcę w ofercie. Ceny zakupu pozostałych materiałów wraz z kosztami wyliczane będą w wysokości do średnich cen opublikowanych w zeszytach Sekocenbudu z kwartału w którym prace były wykonane, a w przypadku ich braku w w/w publikacji wg faktur zakupu. Ceny najmu pozostałego sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi wyliczane będą w wysokości do średnich cen opublikowanych w zeszytach Sekocenbudu z kwartału w którym prace były wykonywane. W dniu powzięcia wiadomości o wystąpieniu prac należy uzgodnić z inspektorami nadzoru szczegółowy ich zakres oraz przystąpić do realizacji zadania najpóźniej na następny dzień kalendarzowy (roboczy) po otrzymaniu zlecenia.
Miejsce wykonywania robót: Mikołów, zasoby ZGL (wykaz budynków stanowi dodatek nr 7 do siwz). Warunki wykonywania i odbioru robót znajdują się w dodatku nr 8 do siwz. Szacuje się, iż w roku 2011 do remontu przeznaczonych będzie ok. 40 pustostanów.
CPV: 45.00.00.00-7; 45.45.30.00-7.
Termin realizacji zamówienia: od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r. (lub do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na wykonanie umowy)
Specyfikacja warunków zamówienia:  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (959 KB) albo odebrać w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 201 lub otrzymać za zaliczeniem pocztowym na wniosek wykonawcy.
Osoby do kontaktów z oferentami: pod względem merytorycznym:
Mirosława Olszowska, pok. nr 208, tel. (32) 324 26 08
pod względem formalno-prawnym:
Michał Kuszka, pok. nr 201, tel. (32) 324 26 11
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 202 (sekretariat). Termin składania ofert upływa 16.11.2010 r. o godz. 900.
Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 210, w dniu 16.11.2010 r. o godz. 905.
Termin związania ofertą: 30 dni od daty upływu terminu składania ofert
Kryteria wyboru oferty: cena - 100%
Wadium: 20 000,00 zł
Informacje dodatkowe: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.10.2010 r. pod numerem 306215-2010.
Pełną treść ogłoszenia o przetargu można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (66 KB).

Rozstrzygnięcie przetargu

 • przetarg nieograniczony na "Bieżące remonty pustostanów mieszczących się w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie" ogłoszono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.10.2010 r. pod numerem 306215-2010, w siedzibie zamawiającego (Zakład Gospodarki Lokalowej) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej miasta Mikołowa,
 • otwarcie ofert nastąpiło w siedzibie zamawiającego, w dniu 16.11.2010 r. o godz. 905,
 • złożono 7 ofert, z czego odrzucono - 3 oraz wykluczono - 2,
 • wybór oferty - konsorcjum:
  Zakład Instalacyjno Remontowy Zbyszko,
  ul. Jasna 138, 43-190 Mikołów,
  Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe SKID Sp. z o.o.,
  ul. Polna 16, 43-250 Pawłowice Śl.,
 • cena wybranej oferty:
  527 930,40 zł brutto,
 • streszczenie oceny i porównania złożonych ofert można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (40 KB),
 • wyboru oferty dokonano w dniu 1.12.2010 r.,
 • umowę zawarto w dniu 8.12.2010 r.

Powrót do pozostałych przetargów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Michał Kuszka, Zakład Gospodarki Lokalowej, ul. Kolejowa 2, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 26 00, e-mail: zgl@zgl.mikolow.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.12.17
Data udostępnienia: 2010.12.17 18:28:05
Liczba odwiedzin strony: 1077 (ostatnie odwiedziny 2018.04.20 07:11:31)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów