Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Przetargi
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Lokale do zbycia
Konkursy
Oferty organizacji pozarządowych
Oferty pracy

Przetarg na dostawę fabrycznie nowego ciągnika rolniczego i osprzętu

Data ogłoszenia przetargu: 11.10.2005
Rodzaj przetargu: Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro.
Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych
ul. Krawczyka 21, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 226 25 51, 226 02 94
e-mail: zam.publ@zuk.mikolow.com.pl
Przedmiot zamówienia: Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego i osprzętu.
1. Ciągnik rolniczy z kabiną CPV 29370000-3
2. Pług odśnieżny CPV 29523131-8
3. Przyczepa jednoosiowa o ładowności 2500 kg
CPV 34223300-9
4. Przyczepa jednoosiowa o ładowności 4000 kg
CPV 34223300-9
Uszczegółowienie opisu zawiera SIWZ.
Termin realizacji zamówienia: 7 dni po podpisaniu umowy
Specyfikacja warunków zamówienia:  Formularz w cenie 10 zł można odebrać w siedzibie zamawiającego, po uprzednim wpłaceniu należnej kwoty do kasy zakładu, lub otrzymać za zaliczeniem pocztowym.
Osoby do kontaktów z oferentami: Iwona Pędziwiatr
tel. (32) 226 25 51 wew. 107
Edward Kalisz
tel. (32) 226 02 94, (509) 329 578
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, w sekretariacie. Termin składania ofert upływa 28.10.2005 r. o godz. 1200.
Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, w dniu 28.10.2005 r. o godz. 1230.
Termin związania z ofertą: 30 dni licząc od dnia składania ofert
Kryteria wyboru oferty: cena - 100%
Wadium: Zamawiający żąda wpłaty wadium:
1. część I - 2 300,00 zł
2. część II - 120,00 zł
3. część III - 260,00 zł
4. część IV - 400,00 zł
Informacje dodatkowe: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający następujące warunki:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej, zapewniającej wykonanie zamówienia,
- spełniają warunki, o których mowa w art. 22 i nie podlegają wykluczeniu z postępowania w oparciu o art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Rozstrzygnięcie przetargu

 • przetarg nieograniczony na "Dostawę fabrycznie nowego ciągnika rolniczego i osprzętu" ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Zakład Usług Komunalnych) na tablicy ogłoszeń, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołowa i na stronie internetowej miasta Mikołowa,
 • otwarcie ofert nastąpiło w siedzibie zamawiającego, w dniu 28.10.2005 r. o godz. 1230,
 • wybór oferty:
  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne AGROS - WROŃSCY Sp. z o.o.,
  ul. Częstochowska 3, 98-337 Strzelce Wielkie,
 • cena wybranej oferty:
  129 356,60 zł, w tym:
  • ciągnik rolniczy - 91 707,40 zł,
  • pług odśnieżny - 5 734,00 zł,
  • przyczepa jednoosiowa o ładowności 2 500 kg - 12 444,00 zł,
  • przyczepa dwuosiowa o ładowności 4 000 kg - 19 471,20 zł,
 • przetarg został rozstrzygnięty 8.11.2005 r.

Powrót do pozostałych przetargów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Emilia Wypiór, Zakład Usług Komunalnych, ul. Krawczyka 21, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 226 03 10, e-mail: zuk@zuk.mikolow.com.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.11.08
Data udostępnienia: 2005.11.08 22:31:24
Liczba odwiedzin strony: 1005 (ostatnie odwiedziny 2018.04.15 15:50:15)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów