Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Konkursy
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Lokale do zbycia
Konkursy
Oferty organizacji pozarządowych
Oferty pracy

Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne gminy Mikołów w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w okresie od 1.04.2005 r. do 31.12.2005 r.

§1

Celem konkursu jest wybór podmiotów, którym Burmistrz Mikołowa przekaże dotację na realizację zadań publicznych w dziedzinie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego określonych w "Programie współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi w roku 2005", zgodnie ze złożoną przez te podmioty ofertą konkursową.

§2

Konkurs obejmuje oferty realizacji zadań, których wykonanie rozpoczyna się w terminie od 1.04.2005 r., a kończy nie później niż do 31.12.2005 r.

§3

 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego:
  1. organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96 z 2003 r., poz. 873),
  2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
  3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
 2. W przypadku, gdy ofertę składa podmiot, który uzyskał już dotację burmistrza Mikołowa w wyniku rozstrzygnięcia pierwszego konkursu w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu zadania do realizacji przedstawione w nowej ofercie nie mogą zostać powtórzone z zadaniami, na które podmiot uzyskał dotacje.

§4

Zadania, o których mowa w §1, mogą być realizowane w szczególności poprzez:

 1. organizowanie lub uczestnictwo w festiwalach, przeglądach, wystawach, konkursach, plenerach, warsztatach, konferencjach, seminariach, szkoleniach, imprezach filmowych, koncertach, spektaklach teatralnych itp. na terenie Gminy Mikołów,
 2. wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji i periodyków, książek, zbiorów poezji także z wykorzystaniem innych technik zapisu niż druk, katalogów, druków ulotnych, nut, nagrań fonograficznych i audiowizualnych,
 3. tworzenie i rozbudowę systemów informacji o kulturze w Gminie Mikołów,
 4. promocję dziedzictwa kulturowego Gminy Mikołów,
 5. promocję wydarzeń kulturalnych odbywających się na terenie Gminy przy pomocy nowoczesnych technik multimedialnych.

Zgłaszane projekty winny mieć zasięg lub znaczenie gminne, ze szczególnym uwzględnieniem oferty kierowanej do młodzieży szkół średnich i studentów.

§5

Na realizację ofert wyłonionych w konkursie Burmistrz Mikołowa przeznacza kwotę 70 000,00 zł.

§6

 1. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. nr 193 poz. 1891).
 2. Termin złożenia oferty - 30 dni od ogłoszenia konkursu ofert tj. do dnia 21.03.2005 r. do godz. 1700 w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowie, Rynek 16 (pokój 1) w zapieczętowanych kopertach opisanych "Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy Mikołów w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w okresie od 1.04.2005 do 31.12.2005".
 3. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 5. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.
 6. Formularz oferty do pobrania w pokoju 1 Urzędu Miasta Mikołów w godzinach funkcjonowania Urzędu lub ze strony internetowej www.mikolow.um.gov.pl.

§7

Przy ocenie ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:

 1. merytoryczne (zasięg i czas działania, ilość członków podmiotu składającego ofertę, miejsce wykonania zadania, cykliczność proponowanego projektu, realność zrealizowania przedstawionego projektu),
 2. finansowe (koszty realizacji planowanego zadania - stosunek ponoszonych nakładów do zamierzonych efektów i celów, inne źródła finansowania),
 3. organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, lokalowe, sprzętowe, doświadczenie w realizacji powyższych zadań, przewidywana ilość uczestników),
 4. zakładani partnerzy i beneficjenci,
 5. analiza prawidłowości i terminowości rozliczenia dotacji zadań zleconych w ubiegłych latach,
 6. zatrudnianie wolontariuszy przy realizacji zadania,
 7. dotychczasowe osiągnięcia w upowszechnianiu kultury i tradycji wraz z potwierdzającymi je dokumentami.

§8

 1. Oferty oceniane są przez Komisję Konkursową. Skład Komisji oraz regulamin jej pracy ustala Burmistrz Mikołowa.
 2. Decyzję o podpisaniu umowy i udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Mikołowa po zapoznaniu się z oceną Komisji Konkursowej.
 3. O podjętych decyzjach składający ofertę powiadamiani są pisemnie, wyniki konkursu podane będą do publicznej wiadomości.
 4. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

§9

 1. Warunkiem zawarcia umowy jest:
  1. otwarcie wyodrębnionego rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji,
  2. w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana - korekta kosztorysu projektu.
 2. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji projektu umowy według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. nr 193 poz. 1891).

§10

W 2004 r. na realizację zadań publicznych w dziedzinie upowszechniania kultury i dziedzictwa kulturowego udzielono dotacji w wysokości łącznej 84 084 zł.

§11

Organ administracji publicznej zlecający zadanie publiczne dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania.

Bezpośrednio ze strony można pobrać następujące wzory dokumentów:

 • oferta realizacji zadania publicznego (Format PDF PDF (57 KB)),
 • umowa o realizację zadania publicznego (Format PDF PDF (31 KB)),
 • sprawozdanie z wykonania zadania publicznego (Format PDF PDF (71 KB)).

Data ogłoszenia konkursu: 16.02.2005 r.

Rozstrzygnięcie konkursu

 • otwarty konkurs ofert na "Zadania publiczne gminy Mikołów w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w okresie od 1.04.2005 r. do 31.12.2005 r." ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Miasta Mikołowa) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej miasta Mikołowa,
 • termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upłynął w dniu 21.03.2005 r.,
 • dotacje udzielone w wyniku konkursu:
  • Stowarzyszenie Kulturalne "Kontur" - 9 300 zł,
  • Mikołowski Klub Studencki "Fraktal" - 50 000 zł,
  • ZHP Komenda Hufca Ziemi Mikołowskiej im. Bohaterów Powstańców Śląskich - 10 700 zł,
 • konkurs został rozstrzygnięty 15.04.2005 r.

Powrót do pozostałych konkursów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Andrzej Muszyński, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 45, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 84 05, e-mail: bzp@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.04.16
Data udostępnienia: 2005.04.16 23:20:35
Liczba odwiedzin strony: 1857 (ostatnie odwiedziny 2022.06.28 05:21:46)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów