Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Konkursy
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Lokale do zbycia
Konkursy
Oferty organizacji pozarządowych
Oferty pracy

Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne gminy Mikołów w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w okresie od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r.

§1

Celem konkursu jest wybór podmiotów, którym Burmistrz Mikołowa przekaże dotację na realizację zadań publicznych w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, określonych w "Programie współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi w roku 2005", zgodnie ze złożoną przez te podmioty ofertą konkursową.

§2

Konkurs obejmuje oferty realizacji zadań, których wykonanie rozpoczyna się w terminie od 1.01.2005 r., a kończy nie później niż do 31.12.2005 r.

§3

 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające w obszarze wspólnot i społeczności lokalnych:
  1. organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96 z 2003 r., poz. 873),
  2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
  3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

§4

Zadania, o których mowa w §1, mogą być realizowane w szczególności poprzez:

 1. organizowanie lub uczestnictwo w festiwalach, festynach, przeglądach, wystawach itp. na terenie Gminy Mikołów,
 2. tworzenie i rozbudowę systemów informacji o wspólnotach lokalnych Gminie Mikołów,
 3. promocję wspólnot lokalnych Gminy Mikołów.

Zgłaszane projekty winny mieć zasięg lub znaczenie gminne.

§5

Na realizację ofert wyłonionych w konkursie Burmistrz Mikołowa przeznacza kwotę 5 000,00 zł.

§6

 1. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. nr 193 poz. 1891).
 2. Termin złożenia oferty - 30 dni od ogłoszenia konkursu ofert tj. do dnia 22.12.2004 r. w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowie, Rynek 16 (pokój 1).
 3. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 5. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.
 6. Formularz oferty do pobrania w pokoju 1 Urzędu Miasta Mikołów w godzinach funkcjonowania Urzędu lub ze strony internetowej www.mikolow.um.gov.pl.

§7

Przy ocenie ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:

 1. merytoryczne (zasięg i czas działania, ilość członków podmiotu składającego ofertę, miejsce wykonania zadania, cykliczność proponowanego projektu, realność zrealizowania przedstawionego projektu),
 2. finansowe (koszty realizacji planowanego zadania - stosunek ponoszonych nakładów do zamierzonych efektów i celów, inne źródła finansowania),
 3. organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, lokalowe, sprzętowe, doświadczenie w realizacji powyższych zadań, przewidywana ilość uczestników),
 4. zakładani partnerzy i beneficjenci,
 5. analiza prawidłowości i terminowości rozliczenia dotacji zadań zleconych w ubiegłych latach,
 6. zatrudnianie wolontariuszy przy realizacji zadania,
 7. dotychczasowe osiągnięcia w upowszechnianiu działalności wspólnot lokalnych wraz z potwierdzającymi je dokumentami.

§8

 1. Oferty oceniane są przez Komisję Konkursową. Skład Komisji oraz regulamin jej pracy ustala Burmistrz Mikołowa.
 2. Decyzję o podpisaniu umowy i udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Mikołowa po zapoznaniu się z oceną Komisji Konkursowej.
 3. O podjętych decyzjach składający ofertę powiadamiani są pisemnie, wyniki konkursu podane będą do publicznej wiadomości.
 4. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

§9

 1. Warunkiem zawarcia umowy jest:
  1. otwarcie wyodrębnionego rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji,
  2. w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana - korekta kosztorysu projektu.
 2. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji projektu umowy według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. nr 193 poz. 1891).

§10

W 2004 r. na realizację zadań publicznych w dziedzinie upowszechniania działalności wspólnot i społeczności lokalnych udzielono dotacji w wysokości łącznej 3 000 zł.

§11

Organ administracji publicznej zlecający zadanie publiczne dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania.

Bezpośrednio ze strony można pobrać następujące wzory dokumentów:

 • oferta realizacji zadania publicznego (Format PDF PDF (57 KB)),
 • umowa o realizację zadania publicznego (Format PDF PDF (31 KB)),
 • sprawozdanie z wykonania zadania publicznego (Format PDF PDF (71 KB)).

Data ogłoszenia konkursu: 22.11.2004 r.

Rozstrzygnięcie konkursu

 • otwarty konkurs ofert na "Zadania publiczne gminy Mikołów w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w okresie od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r." ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Miasta Mikołowa) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej miasta Mikołowa,
 • termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upłynął w dniu 22.12.2004 r.,
 • dotacje udzielone w wyniku konkursu:
  • Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Woj. Śląskiego, Koło Terenowe Mikołów - nie przyznano,
  • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddz. Rejonowy Mikołów - 1 000 zł,
  • Polski Związek Hodowli Gołębi Pocztowych Mikołów - nie przyznano,
  • Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, Koło Miejskie Mikołów - nie przyznano,
  • Koło Gospodyń Wiejskich - Bujaków - 2 400 zł,
 • konkurs został rozstrzygnięty 14.01.2005 r.

Powrót do pozostałych konkursów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Andrzej Muszyński, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 45, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 84 05, e-mail: bzp@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.02.09
Data udostępnienia: 2005.02.09 22:42:41
Liczba odwiedzin strony: 2195 (ostatnie odwiedziny 2022.09.21 02:23:52)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów