Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Praca Urzędu
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Lokale do zbycia
Konkursy
Oferty organizacji pozarządowych
Oferty pracy
 Strona archiwalna z dnia 2003.07.07 16:34:11 powrót do aktualnej strony
 
Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Miasta określa Regulamin organizacyjny, nadany przez burmistrza w drodze zarządzenia, natomiast organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników ustala Regulamin pracy. Zadaniem podstawowym Urzędu jest obsługa spraw publicznych miasta Mikołowa z zakresu zadań własnych gminy, zadań zleconych ustawami oraz przekazanych w drodze porozumień zawartych pomiędzy burmistrzem Mikołowa a organami administracji samorządowej lub organami administracji rządowej.

Organizacja pracy Urzędu opiera się na zasadzie hierarchicznego służbowego podporządkowania, podziału kompetencji i obowiązków oraz indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie przydzielonych zadań.

Kierownik Urzędu Miasta, którym jest burmistrza, rozstrzyga wszystkie sprawy należące do jego kompetencji w formie zarządzeń, decyzji oraz innych aktów zawierających w szczególności opinie i stanowiska w określonych sprawach. Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Burmistrz może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy burmistrza lub sekretarzowi miasta.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Miasta, w jednostkach pomocniczych gminy oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych są pracownikami samorządowymi. Pracownicy samorządowi zatrudnieni są na podstawie:

 • wyboru - burmistrz miasta,
 • powołania - sekretarz miasta, skarbnik miasta, zastępcy burmistrza miasta,
 • umowy o pracę - pozostali pracownicy Urzędu Miasta i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych.

Do podstawowych obowiązków i zadań pracowników Urzędu należy:

 • przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystanie go w sposób efektywny,
 • dążenie do uzyskania w pracy jak najlepszych wyników i przejawianie troski o dobro mieszkańców,
 • gruntowna znajomość zagadnień z zakresu czynności swojego stanowiska pracy,
 • terminowe i rzetelne wykonywanie pracy,
 • przestrzeganie regulaminu organizacyjnego, instrukcji i innych regulaminów oraz zarządzeń,
 • przestrzeganie tajemnicy służbowej i państwowej oraz zasad ochrony danych osobowych,
 • dbałość o majątek urzędu, przestrzeganie przepisów p.poż. i bhp,
 • przestrzeganie zasad współżycia społecznego,
 • wykonywanie poleceń przełożonego z zakresu przydzielonych czynności.

Do podstawowych zadań kierowników komórek organizacyjnych Urzędu należy:

 • zorganizowanie pracy kierowanej przez siebie komórki i przydzielenie szczegółowych zakresów czynności pracownikom,
 • nadzorowanie i kontrolowanie pracy podległych pracowników,
 • dokonywanie oceny pracy pracowników i występowanie do bezpośredniego przełożonego z odpowiednimi wnioskami oraz współudział w doborze kadr,
 • podejmowanie decyzji co do metody i trybu wykonywania pracy oraz prowadzenie wśród pracowników komórki szkoleń,
 • informowanie przełożonego o stanie spraw w komórce organizacyjnej, przedstawianie spraw do jego decyzji i podpisu,
 • dbałość o merytoryczną i formalną poprawność oraz zapewnienie legalności i celowości podejmowanych działań, dokumentów, wniosków i opinii,
 • podejmowanie decyzji w zakresie udzielonego upoważnienia,
 • kontrolowanie i analizowanie wykonywania budżetu w zakresie funkcjonowania komórki organizacyjnej, wraz z przygotowywaniem sprawozdań i wniosków,
 • kontrola przestrzegania przepisów o tajemnicy służbowej i państwowej oraz zasad ochrony danych osobowych, a także przepisów bhp i p.poż.,
 • wnioskowanie zmian organizacyjnych dotyczących funkcjonowania komórki organizacyjnej,
 • gospodarowanie mieniem gminnym oraz sprawowanie nadzoru nad mieniem gminnym w jednostkach organizacyjnych, których statutowa działalność związana jest z zadaniami komórki organizacyjnej,
 • nadzór nad jednostkami organizacyjnymi w zakresie realizacji zadań statutowych, wykonywania budżetu, rzetelności w wykonywaniu uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń burmistrza Mikołowa,
 • dbałość o zachowanie porządku i dyscypliny pracy, w tym realizację planu urlopów, zastępstwa pracowników, delegacje służbowe,
 • rozpatrywanie skarg i wniosków,
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Janina Duda, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 41, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 84 08, e-mail: bi@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2003.06.27
Data udostępnienia: 2003.07.07 16:34:11

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów