Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XL/614/2005 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 29.11.2005 w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr 9, poz. 84 z późniejszymi zmianami), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15.11.1984 roku o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 1993 r. nr 94, poz. 431 z późniejszymi zmianami), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30.10.2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. nr 200, poz. 1682), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 roku w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości (Dz. U. nr 107, poz. 1138), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Określa się następujące wzory formularzy:

  1. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
  2. Deklaracja na podatek od nieruchomości.
  3. Deklaracja na podatek rolny.
  4. Deklaracja na podatek leśny.

§2

Wzory formularzy wymienione w §1 stanowią załączniki nr 1, 2, 3, 4 do niniejszej uchwały.

§3

Traci moc uchwała Rady Miejskiej Mikołowa nr XXXIV/506/2005 z dnia 31 maja 2005 roku.

§4

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Mikołowa .

§5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku.

§6

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz w prasie lokalnej.

Niniejsza uchwała została uchylona na mocy uchwały nr XV/206/2007 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 23.10.2007 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

  1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
  2. dyrektywy 1999/ 62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczypospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XL/614/2005

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (175 KB).

Załącznik nr 2 do uchwały nr XL/614/2005

Deklaracja na podatek od nieruchomości - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (221 KB).

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (74 KB).

Załącznik nr 3 do uchwały nr XL/614/2005

Deklaracja na podatek rolny - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (147 KB).

Załącznik nr 4 do uchwały nr XL/614/2005

Deklaracja na podatek leśny - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (118 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.01.27
Data udostępnienia: 2009.01.27 23:41:22
Liczba odwiedzin strony: 1124 (ostatnie odwiedziny 2024.07.15 00:07:28)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów