Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2003 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XV/198/2003 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 25.11.2003 w sprawie określenia wzorów formularzy, wykazów oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12.01.1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr 9, poz. 84 z późniejszymi zmianami), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15.11.1984 roku o podatku rolnym (t.j. Dz. U z 1993 r. nr 94, poz. 431 z późniejszymi zmianami), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30.10.2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. nr 200, poz. 1682), rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. nr 38, poz. 454), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Określa się następujące wzory formularzy:

  1. Wykaz nieruchomości oraz gruntów dla celów ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
  2. Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości od osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej na rok 200.........
  3. Deklaracja w sprawie podatku rolnego od gruntów od osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej.
  4. Deklaracja w sprawie podatku leśnego od osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej na rok 200........

§2

Wzory formularzy wymienione w §1 stanowią załączniki nr 1, 2, 3, 4 do niniejszej uchwały.

§3

Traci moc uchwała Rady Miejskiej Mikołowa nr III/17/2002 z dnia 10 grudnia 2002 roku.

§4

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Mikołowa.

§5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku.

§6

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz w prasie lokalnej.

Niniejsza uchwała została uchylona na mocy uchwały nr XXXIV/506/2005 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 31.05.2005 w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/198/2003

Załącznik można pobrać bezpośrednio ze strony w formatach: Format MS Word DOC (92 KB), Format RTF RTF (151 KB) lub Format PDF PDF (124 KB).

Załącznik nr 2 do uchwały nr XV/198/2003

Załącznik można pobrać bezpośrednio ze strony w formatach: Format MS Word DOC (56 KB), Format RTF RTF (65 KB) lub Format PDF PDF (77 KB).

Załącznik nr 3 do uchwały nr XV/198/2003

Załącznik można pobrać bezpośrednio ze strony w formatach: Format MS Word DOC (50 KB), Format RTF RTF (72 KB) lub Format PDF PDF (98 KB).

Załącznik nr 4 do uchwały nr XV/198/2003

Załącznik można pobrać bezpośrednio ze strony w formatach: Format MS Word DOC (42 KB), Format RTF RTF (43 KB) lub Format PDF PDF (62 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.01.27
Data udostępnienia: 2009.01.27 23:41:22
Liczba odwiedzin strony: 982 (ostatnie odwiedziny 2022.08.07 18:22:29)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów