Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2007 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XVI/252/2007 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 27.11.2007 w sprawie wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych

Na podstawie art. 25 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. nr 61, poz. 710) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 roku w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. nr 66, poz. 800 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Każdy radny z tytułu wykonywania mandatu otrzymuje zryczałtowaną dietę miesięczną w wysokości 1 000,00 zł.

§2

Dodatkowo radny otrzymuje:

  1. Z tytułu pełnienia funkcji przewodniczącego komisji Rady radnemu przysługuje dodatkowo dieta miesięczna w wysokości 300,00 zł. Za przewodniczenie każdej z następnej innej komisji nie przysługuje dodatek.
  2. Radny pełniący funkcję członka Komisji Rewizyjnej otrzymuje dodatkowo dietę miesięczną w wysokości 200,00 zł miesięcznie.
  3. Przewodniczący Rady z tytułu pełnionej funkcji otrzymuje dietę w wysokości 940,00 zł miesięcznie.
  4. Wiceprzewodniczący Rady z tytułu pełnionej funkcji otrzymuje dietę w wysokości 600,00 zł miesięcznie.

§3

  1. Za nieobecność na sesji Rady Miejskiej potrąca się kwotę 200,00 zł miesięcznie.
  2. Za każdą nieobecność na posiedzeniu komisji Rady potrąca się kwotę 150,00 zł, jednak nie więcej niż 300,00 zł miesięcznie.
  3. Podstawą potrąceń wymienionych w ustępie 1 i 2 jest brak podpisu listy obecności na posiedzeniu komisji oraz sesji Rady. Opuszczenie sesji, komisji Rady Miejskiej w trakcie obrad bez zgody przewodniczącego traktowane jest na równi z nieobecnością.
  4. Zestawienia nieobecności wymienionych w ust. 3 dokonują pracownicy Biura Rady Miejskiej.
  5. Za nieobecność na sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym nie potrąca się kwoty określonej w punkcie 1.

§4

W podróż służbową w kraju i poza granicami kraju radnych deleguje przewodniczący Rady a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący Rady. Do delegowania przewodniczącego Rady w imieniu Rady Miejskiej upoważnia się wiceprzewodniczącego.

§5

Z tytułu odbywania podróży służbowej radni otrzymują należności określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 roku w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. z 2000 r. nr 66, poz. 800 z późniejszymi zmianami).

§6

Diety wypłaca się z dołu do 10-tego dnia następnego miesiąca.

§7

Traci moc uchwała Rady Miejskiej Mikołowa nr XII/86/2003 z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie wysokości diet i zwrotów kosztów podróży służbowych dla radnych oraz uchwała XXXIX/602/2005 z dnia 2 listopada 2005 roku w sprawie zmiany uchwały nr VII/86/2003 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie wysokości diet i zwrotu kosztów podróży dla radnych.

§8

Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady i burmistrzowi miasta Mikołowa.

§9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 grudnia 2007 roku.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2007.11.27
Data udostępnienia: 2007.12.17 23:38:32
Liczba odwiedzin strony: 1077 (ostatnie odwiedziny 2023.11.30 05:34:27)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów