Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2006 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XLVIII/742/2006 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 27.06.2006 w sprawie procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze i informacji o przebiegu realizacji planu finansowego za I półrocze samorządowych instytucji kultury

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), w związku z art. 179, art. 180, art. 181, art. 184, art. 185, art. 198 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Kierownicy jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, instytucji kultury opracowują i przedkładają burmistrzowi miasta w terminie do dnia 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy, plany rzeczowe zadań oraz projekty planów finansowych.

§2

Projekty planów finansowych, o których mowa w §1, opracowywane są na podstawie:

 1. prognozy wzrostu cen w roku budżetowym,
 2. przewidywanego planu zatrudnienia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy i w roku budżetowym (z uzasadnieniem ewentualnych zmian),
 3. wynagrodzeń obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy i planowanego wskaźnika wzrostu w roku budżetowym,
 4. wieloletniego programu inwestycyjnego.

§3

Radni, przewodniczący organów wykonawczych jednostek pomocniczych - sołectw, dzielnicy składają do burmistrza miasta wnioski do projektu budżetu w terminie do dnia 31 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy.

§4

Projekty planów opracowuje się z uwzględnieniem podziału na zadania:

 1. własne,
 2. z zakresu administracji rządowej zlecone gminie,
 3. powierzone,
 4. realizowane na podstawie zawartych umów i porozumień z j.s.t. i określeniem elementów prognozowanych dochodów i planowanych wydatków zgodnie z wymogami art. 184 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych.

§5

Burmistrz miasta w oparciu o:

 • przedłożone materiały i wnioski,
 • obliczone kwoty dochodów własnych gminy,
 • projekty dotacji celowych na realizację zadań własnych oraz zleconych z zakresu administracji rządowej i subwencji z budżetu państwa,
 • projekty dotacji na realizację zadań przyjętych do realizacji w drodze porozumień

opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu.

§6

Burmistrz miasta przygotowuje projekt budżetu wraz z objaśnieniami uwzględniając przepisy ustawy o finansach publicznych.

 1. Projekt uchwały budżetowej określa:
  1. prognozowane dochody gminy według ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji,
  2. wydatki budżetu gminy w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem:
   1. wydatków bieżących, w tym w szczególności:
    • wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
    • dotacji,
    • wydatków na obsługę długu gminy,
    • wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę,
   2. wydatków majątkowych,
  3. źródła pokrycia deficytu lub przeznaczenie nadwyżki budżetu gminy,
  4. przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
  5. wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów,
  6. wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy i finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań gminy,
  7. plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych,
  8. plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  9. limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu jednostki samorządu terytorialnego, na finansowanie planowanego deficytu budżetu j.s.t. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
  10. upoważnienia dla burmistrza miasta do zaciągania zobowiązań:
   1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnych "Sekcja Gwarancji" i środków przeznaczonych na realizację programów przedakcesyjnych oraz innych;
   2. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
  11. zakres i kwoty dotacji przedmiotowych,
  12. zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla zakładów budżetowych,
  13. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami,
  14. dotacje inne niż określone w punkcie 11 i 12, przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań gminy,
  15. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
 2. Projekt uchwały budżetowej może zawierać także:
  1. upoważnienie dla burmistrza miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu gminy,
  2. upoważnienie dla burmistrza miasta do dokonywania zmian w budżecie w zakresie określonym w art. 188 ust. 2 ustawy o finansach publicznych,
  3. upoważnienie dla burmistrza miasta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
  4. inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu gminy.
 3. W uchwale budżetowej gminy określa się także dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 4. Do projektu uchwały budżetowej burmistrz miasta dołącza objaśnienia obejmujące w szczególności:
  1. omówienie dochodów z poszczególnych źródeł,
  2. uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków, w tym:
   • wydatków na zadania własne o charakterze obligatoryjnym,
   • wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami,
   • wydatków na cele inwestycyjne,
   • dotacji dla jednostek gminnych,
   • dotacji dla innych podmiotów, nie zaliczonych do sfery finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, wykonujących zadania publiczne,
  3. omówienie przychodów, z których pokrywane będą niedobory budżetowe oraz rozchodów związanych ze spłatami rat kredytowych i pożyczek (prognozowaną kwotę długu gminy),
  4. omówienie zadań inwestycyjnych, w tym zaangażowanie środków budżetu gminy, w zakresie:
   • stanu zaawansowania,
   • ogólnego kosztu inwestycji.

§7

 1. Burmistrz miasta opracowuje prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.
 2. Burmistrz miasta opracowuje informację o stanie mienia komunalnego zawierającą:
  1. dane dotyczące przysługujących gminie praw własności,
  2. dane dotyczące:
   • innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach i akcjach,
   • posiadania,
  3. dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w ppkt. "a" i "b", od dnia złożenia poprzedniej informacji,
  4. dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania,
  5. inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

§8

 1. Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, prognozą łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne oraz informacją o stanie mienia komunalnego burmistrz miasta przedstawia w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy:
  • Radzie Miejskiej,
  • Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania.
 2. Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej burmistrz miasta jest obowiązany przedstawić, przed uchwaleniem budżetu, Radzie Miejskiej Mikołowa.
 3. W terminie 7 dni od dnia przekazania projektu uchwały budżetowej Radzie Miejskiej, burmistrz miasta przekazuje podległym jednostkom informacje, niezbędne do opracowania projektów ich planów finansowych.
 4. Jednostki podległe opracowują projekty planów finansowych w terminie 30 dni od dnia otrzymania danych, o których mowa w ust. 3, nie później jednak niż do dnia 22 grudnia.
 5. Projekt uchwały budżetowej burmistrz miasta i gminy podaje do publicznej wiadomości poprzez wyłożenie w Biurze Rady Miejskiej, o czym informuje się mieszkańców.

§9

 1. Przewodniczący Rady Miejskiej przesyła niezwłocznie projekt budżetu wraz z materiałami informacyjnymi do zaopiniowania komisjom Rady.
 2. Komisje Rady w terminie 21 dni od daty złożenia przez burmistrza miasta projektu budżetu przewodniczącemu Rady Miasta odbywają posiedzenia, na których formułowane są nas piśmie opinie o projekcie budżetu i niezwłocznie przekazują je burmistrzowi miasta i Komisji do spraw Budżetu. W przypadku wniesienia wniosku przez członków komisji zwiększającego wydatki lub zmniejszającego dochody Komisja ds. Budżetu wskazuje źródło pokrycia zwiększonego deficytu.
 3. Jeżeli komisja nie sformułuje opinii w terminie, o którym mowa w punkcie 2, przyjmuje się, że nie wnosi zastrzeżeń do projektu budżetu.
 4. Ostateczną opinię o projekcie budżetu sporządza Komisja ds. Budżetu.

§10

Niezwłocznie po sporządzeniu przez Komisję ds. Budżetu opinii na piśmie, jest ona przekazywana burmistrzowi miasta, który na jej podstawie sporządza ostateczny projekt uchwały budżetowej i kieruje do Rady Miasta w celu uchwalenia.

§11

 1. Rada Miejska uchwala budżet do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach - nie później niż do dnia 31 marca roku budżetowego.
 2. Sesja Rady Miejskiej, na której rozpatrywany jest projekt budżetu obejmuje następujący program:
  1. odczytanie projektu uchwały budżetowej,
  2. odczytanie opinii komisji stałych,
  3. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  4. przedstawienie stanowiska burmistrza miasta w sprawie opinii komisji Rady Miejskiej, Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  5. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

§12

 1. W przypadku nie uchwalenia budżetu przez Radę Miejską do końca roku poprzedzającego rok budżetowy przedstawiony przez burmistrza miasta projekt budżetu stanowi podstawę gospodarki budżetowej na okres nie dłuższy niż do dnia 31 marca roku budżetowego.
 2. Bez zgody burmistrza miasta Rada Miejska nie może wprowadzić w projekcie uchwały budżetowej zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków i jednocześnie zwiększenie deficytu budżetu gminy.

§13

Burmistrz miasta przedstawia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze w terminie do dnia 31 sierpnia roku budżetowego w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

§14

Burmistrz miasta przedstawia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze w terminie do dnia 31 sierpnia roku budżetowego w szczegółowości nie mniejszej niż plan finansowy z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

§15

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§16

Traci moc uchwała nr XI/117/99 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 11 maja 1999 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych.

§17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Na mocy uchwały nr 118/XXVI/2006 Kolegium RIO z dnia 25.07.2006 r. stwierdzono nieważność niniejszej uchwały.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.01.29
Data udostępnienia: 2009.01.29 23:46:48
Liczba odwiedzin strony: 1069 (ostatnie odwiedziny 2022.08.06 14:17:39)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów