Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXX/441/2005 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 11.01.2005 w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność gminy Mikołów

Na podstawie art. 7 ust. 1, art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

 1. Określa się zasady i tryb gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność gminy Mikołów, którymi administruje w imieniu miasta Zakład Gospodarki Lokalowej.
 2. Za lokal użytkowy uważa się lokal wynajmowany na cele inne niż mieszkalne.

§2

 1. Lokale użytkowe mogą być oddawane w najem.
 2. Decyzję o przeznaczeniu wolnego lokalu do oddania w najem podejmuje każdorazowo burmistrz miasta.

§3

 1. Najem lokalu użytkowego następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy najemcą lokalu a gminą.
 2. Wybór najemcy następuje w drodze przetargu polegającego na licytacji stawki czynszowej za 1 m2 powierzchni. Stawkę wyjściową do przetargu stanowi stawka wynikająca z aktualnej tabeli stawek czynszowych, odnoszona do ostatnio prowadzonej działalności w lokalu i strefy miasta w jakiej znajduje się lokal.
 3. Zapis pkt 2 nie dotyczy sytuacji, gdy ostatnio prowadzona działalność gospodarcza w lokalu, objęta była preferencyjną stawką czynszu. W takiej sytuacji burmistrz miasta ustala indywidualną stawkę wyjściową do przetargu.
 4. Jeżeli w wyniku ogłoszenia 2-krotnego przetargu na ten sam lokal, nie doszło do wyłonienia jego najemcy z uwagi na brak oferentów - burmistrz miasta ogłasza kolejny nowy przetarg obniżając stawkę wyjściową do przetargu maksymalnie do 30% stawki pierwotnej.
 5. Jeżeli przetarg z obniżoną stawką nie wyłoni najemcy, burmistrz miasta może wynająć lokal w drodze bezprzetargowej.

§4

 1. Stawki czynszu za lokale użytkowe stanowiące własność gminy Mikołów ustalone są zarządzeniem burmistrza miasta.
 2. Burmistrz miasta może dokonać podwyżki stawek czynszowych dwa razy do roku biorąc pod uwagę wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez prezesa GUS oraz inne koszty zarządzania nieruchomością.
 3. Dla najemców, którzy po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały objęli w posiadanie lokal użytkowy w związku z zawarciem umowy najmu - nie stosuje się podwyżek stawek czynszowych przez okres pół roku od zawarcia umowy najmu.
 4. Wzrost stawek czynszowych, w stosunku do najemców lokali użytkowych wyłonionych w drodze przetargu - następuje w ustalonych proporcjach w przypadku zmiany zarządzeniem burmistrza miasta stawki bazowej o której mowa w pkt 1.
 5. W przypadkach wyjątkowo uzasadnionych, np. zamiana lokalu z uwagi na zagrażający bezpieczeństwu stan techniczny, burmistrz jest upoważniony do zawierania umów najmu lokali z pominięciem drogi przetargowej.

§5

 1. Upoważnia się burmistrza miasta do wynajmowania lokali użytkowych na zasadzie wynajmu "stanowiska handlowego" w lokalu o pow. określonej w warunkach przetargowych - w każdym przypadku, gdy jest to uzasadnione racjonalnym zagospodarowaniem lokalu i potrzebami społecznymi.
 2. Wybór najemców w lokalach o których mowa w pkt 1 następuje wg zasad określonych w §3 niniejszej uchwały.
 3. Umowy najmu "stanowiska handlowego" zawierane są na czas nieokreślony.

§6

 1. Osoba obejmująca w posiadanie lokal w związku z zawarciem umowy najmu, jest zobowiązana do wniesienia na konto administratora budynku kaucji zabezpieczającej ewentualne szkody wynajmującego związane z najmem lokalu, w wysokości min.3-miesiecznego należnego czynszu płaconego przez poprzedniego najemcę, najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
 2. Administrator jest zobowiązany otrzymaną kaucję wpłacić na konto bankowe wynajmującego - ze wskazaniem, iż ma to być lokata terminowa.
 3. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy najmu oraz przekazania przedmiotu najmu wynajmującemu, kaucja wraz z naliczonym oprocentowaniem podlega zwrotowi dotychczasowemu najemcy w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia ustania stosunku najmu pomniejszoną o wartość ewentualnych strat i zaległości czynszowych.
 4. Zapis pkt 1 nie dotyczy komunalnych osób prawnych, ochotniczych straży pożarnych, przychodni zdrowia oraz innych podmiotów prowadzących działalność publiczną, sportową i kulturalną.

§7

 1. Umowy najmu zawierane są na czas nieokreślony.
 2. W przypadku, gdy o zawarcie umowy najmu ubiega się podmiot zobowiązany do stosowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych - okres obowiązywania umowy najmu może być terminowy, krótszy niż określony w pkt 1.

§8

 1. Dopuszcza się możliwość udzielania zwolnień i ulg w opłatach czynszowych za najem lokali użytkowych po uzyskaniu opinii Komisji RM nr 2 ds. Budżetu.
 2. Dopuszcza się możliwość podnajmu lokali użytkowych stanowiących własność gminy za zgodą burmistrza.
 3. Burmistrz miasta kwartalnie przedstawia Radzie sprawozdanie z ilości udzielonych zwolnień i ulg w opłatach czynszowych za najem lokali użytkowych.

§9

Lokale użytkowe wynajmowane przez przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, spółki utworzone w trybie komercjalizacji przedsiębiorstw lub przekształcone spółdzielnie oraz samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, mogą na ich wniosek być oddane w najem pracownikom ww. podmiotów lub utworzonych z ich udziałem podmiotów gospodarczych za zgodą burmistrza w trybie bezprzetargowym.

§10

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Mikołowa.

§11

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podlega opublikowaniu w prasie lokalnej.

Niniejsza uchwała została uchylona na mocy uchwały nr XVII/263/2007 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 18.12.2007 w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność gminy Mikołów.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.01.27
Data udostępnienia: 2009.01.27 23:41:22
Liczba odwiedzin strony: 1458 (ostatnie odwiedziny 2024.04.16 05:53:07)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów