Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2003 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XII/144/2003 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 2.09.2003 w sprawie przeniesienia planu wydatków między rozdziałami i paragrafami

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ust. 1 i 2, art. 26 ust. 1, art. 109, 117 ust. 3, 119, 124 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r.), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Dokonać przeniesień planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w złotych:
 • zmniejszenie:
  dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
  rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 100 000
  § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000
 • zwiększenie:
  dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
  rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 100 000
  § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 100 000

§2

Załącznik inwestycyjny stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr XII/144/2003

Zestawienie zadań inwestycyjnych na rok 2003

 Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota
600   Transport i łączność 777 450
  60016 Drogi publiczne gminne 777 450
    ul. Brzechwy - przebudowa 280 000
    ul. Modrzewiowa - odwodnienie 290 000
    ul. Damrota - ode. ul. Stara Droga - przebudowa 100 000
    ul. Kiełbasy - boczne dojazdy 60 000
    ścieżki rowerowe 47 450
700   Gospodarka mieszkaniowa 8 943 707
  70001 Zakład Gospodarki mieszkaniowej 1 227 000
    Dotacja na inwestycje ZGL 1 227 000
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 7 716 707
    1. Wykupy gruntów 7 716 707
750   Administracja publiczna 153 000
  75023 Urzędy gmin, miast 153 000
    Zakupy inwestycyjne 153 000
754   Bezpieczeństwo publ. i ochr. p.poż. 53 000
  75416 Straż Miejska 25 000
    Zakupy inwestycyjne 25 000
  75404 Komendy powiatowe Policji 28 000
    Zakupy inwestycyjne 28 000
801   Oświata i wychowanie 166 000
  80110 Gimnazja 160 000
    Modernizacja obiektów szkolnych 160 000
  80114 Zarząd Szkół i Przedszkoli 6 000
    Zakup serwera 6 000
853   Opieka społeczna 15 000
  85319 Ośrodki Pomocy Społecznej 15 000
    Zakup sprzętu komputerowego 15 000
900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 600 814
  90002 Gospodarka odpadami 6 783 150
    Zakład Przeróbki Odpadów 6 783 150
  90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 650 000
    III etap modernizacji Plant 650 000
  90015 1. Oświetlenie 76 300
    ośw. ul. Brzoskwiniowej 51 000
    ośw. placu zabaw przy ul. Cyprysów 7 300
    ośw. ul. Miodowej 18 000
  90017 Zakłady Gospodarki mieszkaniowej 96 000
    Dotacja na inwestycje ZUK 96 000
    Odpady komunalne 96 000
  90095 Pozostała działalność 2 995 364
    1. Borowa W. kan. - II etap ul. Strażacka, Malinowa 315 000
    2. Borowa W. kan. - III etap ul. Gliwicka, Malinowa 190 000
    3. Bujaków, Paniowy - zasilanie w wodę 317 000
    4. Bujaków kanalizacja - II etap ul. Zbożowa 500 000
    5. Nowy Świat kanal. - II etap Południowa - Stara Droga 700 000
    6. Paniowy odwodnienie - III etap ul. Wolności 200 000
    7. Oczyszczalnia Centrum z kolektorami 500 000
    8. Paniowy odwodnienie Magnolii, Granicznej 250 000
    9. Odwodnienie Kamionki 23 364
    Razem: 20 708 971

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2003.09.02
Data udostępnienia: 2004.01.19 01:40:46
Liczba odwiedzin strony: 876 (ostatnie odwiedziny 2022.08.06 11:32:17)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów