Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2003 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr VI/56/2003 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 25.02.2003 w sprawie odrzucenia zarzutu wniesionego do projektu zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mikołowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 10 i art. 24 ustawy z dnia 7.07.1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 139 z 1999 r. z późniejszymi zmianami), zgodnie z ustaleniami ustawy z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. nr 16, poz. 78 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Odrzucić zarzut wniesiony przez Andrzeja Burakowski, dotyczący projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu przeznaczonego pod uprawy ogrodnicze i produkcję rolną, określonego w ustaleniach projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa (dla obszaru wyznaczonego w uchwale nr XXII/288/2000 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 18 stycznia 2000 roku, określonego dla potrzeb planu jako Paniowy, Śmiłowice) symbolem 155RP.

§2

Doręczyć wyciąg z niniejszej uchwały zainteresowanym stronom, wraz z pouczeniem zainteresowanej strony o dopuszczalności wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie - Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach z siedzibą w Gliwicach.

§3

Ustalenia niniejszej uchwały uzasadnia się w sposób następujący:

  1. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. nr 15 z 1999 r., poz. 139 z późniejszymi zmianami) ustalanie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu należy do zadań własnych gminy - pozostając w zgodzie z polityką przestrzenną miasta Mikołowa nie przewiduje się przeznaczania terenów pod zabudowę mieszkaniową w granicach przedmiotowych działek.
  2. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. nr 15, poz. 139 z 1999 r. z późniejszymi zmianami) podstawą ustaleń w zakresie przeznaczania terenów i zasad ich zagospodarowania powinien być rozwój zrównoważony (eko-rozwój), a zatem wymagana jest ochrona środowiska przyrodniczego. Na podstawie przeprowadzonych analiz ustalono, że przedmiotowy teren powinien stanowić uzupełnienie otwartych, użytkowanych rolniczo terenów gminy, bez możliwości wprowadzania zabudowy.
  3. Zgodnie z ustaleniami ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. nr 16 z 1995 r., poz. 78 z późniejszymi zmianami) należy dążyć do ograniczania przeznaczania gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne.
  4. Na przedmiotowym terenie brak jest odpowiedniej infrastruktury technicznej (uzbrojenia terenu).
  5. Dla przedmiotowego obszaru nie złożono formalnego wniosku o przekwalifikowanie na tereny mieszkaniowe na etapie składania wniosków do projektu planu.

§4

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2003.02.25
Data udostępnienia: 2004.01.19 01:40:16
Liczba odwiedzin strony: 819 (ostatnie odwiedziny 2022.07.22 03:48:55)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów