Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr VIII/119/2011 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 24.05.2011 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Mikołów

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 123, poz. 858 z późn. zmianami) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20.07.2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 17 poz. 95), na wniosek burmistrza miasta, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie gminy Mikołów, o następującej treści:

Rozdział I
Przepisy ogólne

§1

Regulamin określa prawa i obowiązki Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz Odbiorców z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

§2

 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
  1. ustawa - ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006 roku nr 123, poz. 858 z późn. zmianami),
  2. przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, prowadzące działalność z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzanie ścieków na terenie miasta Mikołów, świadczące usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków,
  3. odbiorca - odbiorca usług świadczonych przez przedsiębiorstwo,
  4. umowa - umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków,
  5. wodomierz główny - przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na każdym przyłączu wodociągowym,
  6. dodatkowy wodomierz - przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym służący określeniu ilości wody bezpowrotnie zużytej,
  7. wodomierz na innym źródle - przyrząd pomiarowy mierzący ilość wody pobranej z własnych ujęć wody (w tym z instalacji innych odbiorców) zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy,
  8. okres obrachunkowy - określony w umowie okres rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków.

Rozdział II
Minimalny poziom usług świadczonych - obowiązki stron

§3

 1. Przedsiębiorstwo, zgodnie z przepisami ustawy, ma obowiązek zapewnić:
  1. zdolność posiadanego przyłącza wodociągowego, w sposób zapewniający dostawę wody do nieruchomości Odbiorców,
  2. przepustowość posiadanego przyłącza kanalizacyjnego, zapewniającą odprowadzenie ścieków z nieruchomości Odbiorców,
  3. zdolność posiadanych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych do realizacji usług w sposób ciągły i niezawodny,
  4. jakość dostarczanej wody spełniającą wymagania określone przepisami prawa,
  5. ciągłość i niezawodność dostaw wody oraz odprowadzania ścieków,
  6. informować Burmistrza Mikołowa o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. W przypadku zainstalowania przez Odbiorcę urządzenia pomiarowego, wodomierza na innym źródle, wodomierza dodatkowego, w sposób uzgodniony z Przedsiębiorstwem, Przedsiębiorstwo zobowiązuje się do dokonywania odczytów ich wskazań i rozliczeń.

§4

Odbiorcy zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo oraz nie utrudniający działalności Przedsiębiorstwa a w szczególności do:

 1. utrzymania instalacji wodociągowych w stanie technicznym, uniemożliwiającym wtórne zanieczyszczenie wody w wyniku wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego,
 2. realizacji określonych w rozporządzeniu Ministra właściwego do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej oraz innych aktach prawnych, warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, wymagań co do ich jakości, sposobów realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz określonych w umowie ograniczeń dotyczących ilości ścieków,
 3. zabezpieczenia instalacji przed cofnięciem się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,
 4. natychmiastowego powiadamiania Przedsiębiorstwa o awaryjnych zmianach ilości i jakości odprowadzanych ścieków,
 5. nie zmieniania, bez uzgodnień z Przedsiębiorstwem, uzyskanych warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
 6. utrzymywania pomieszczeń w których zainstalowany jest wodomierz lub urządzenie pomiarowe w stanie uniemożliwiającym jego uszkodzenie i oddziaływania zakłócające jego prawidłowego działania oraz zabezpieczenie pomieszczenia przed dostępem osób nieuprawnionych, a w przypadku uszkodzenia wodomierza głównego z winy Odbiorcy pokrycia kosztów jego naprawy,
 7. w przypadku, gdy posiadaczem przyłącza jest Odbiorca, jego obowiązkiem jest utrzymywanie go w stanie nie powodującym pogorszenia warunków eksploatacji sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej a w konsekwencji poziomu usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo,
 8. użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,
 9. poinformowania Przedsiębiorstwa o własnych ujęciach wody oraz instalacjach zasilanych z tych ujęć, w stopniu umożliwiającym ustalenie czy mogą one oddziaływać na instalacje zasilane z sieci eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo, oraz ustalania ilości ścieków, odprowadzanych do kanalizacji,
 10. umożliwienia upoważnionym przedstawicielom Przedsiębiorstwa, po okazaniu stosownych dokumentów, wstępu na teren nieruchomości i do pomieszczeń w celach określonych przepisami ustawy oraz niniejszego regulaminu.

Rozdział III
Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług

§5

Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Przedsiębiorstwem a Odbiorcą.

§6

 1. Przedsiębiorstwo zawiera umowę na pisemny wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci, po spełnieniu przez niego warunków przyłączenia określonych w Regulaminie.
 2. W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi stroną umowy jest ich właściciel lub zarządca.
 3. W przypadku budynków w zabudowie szeregowej uzbrojonych we wspólne przyłącza wodociągowe albo kanalizacyjne stroną umowy są współwłaściciele instalacji wodociągowej albo kanalizacyjnej.
 4. Umowę zawiera się na czas określony lub nieokreślony w formie pisemnej.
 5. Integralną częścią umowy są załączniki określające w szczególności charakterystykę zużycia wody, taryfową grupę odbiorców oraz rodzaj i ilość odprowadzanych ścieków, aktualizowane każdorazowo na wniosek odbiorcy w przypadku wystąpienia zmian.
 6. Umowa określi możliwość jej rozwiązania w przypadkach określonych przepisami Kodeksu cywilnego.
 7. Przedsiębiorstwo może dodatkowo zawrzeć z Odbiorcą umowę określającą jakość ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa.

§7

 1. Na wniosek Odbiorcy, o którym mowa w §6 ust. 2 Regulaminu, Przedsiębiorstwo zawiera dodatkowo umowy z korzystającymi z lokali osobami, jeżeli są spełnione równocześnie wszystkie warunki określone w art. 6 ust. 6 ustawy.
 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zawiera w szczególności:
  1. określenie osób korzystających z lokali, w tym określenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu wraz ze zgodą takiej osoby na zawarcie umowy, potwierdzoną własnoręcznym podpisem,
  2. oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osób korzystających z lokali o zasadach rozliczania różnic oraz o obowiązku ponoszenia na rzecz Przedsiębiorstwa dodatkowych opłat,
  3. schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym za wodomierzem głównym wraz z określeniem punktów czerpalnych.
 3. Uzgodnienia, o których mowa w ust. 1, winne być zawarte w załączniku do umowy.
 4. Przedsiębiorstwo ma prawo wypowiedzieć umowy właścicielowi lub zarządcy budynku wielolokalowego oraz osobom korzystającym z lokalu, jeżeli w trakcie ich obowiązywania nie będzie spełniony którykolwiek z warunków określonych w art. 6 ust. 6 ustawy.
 5. W przypadku rozwiązania umowy z właścicielem lub zarządcą budynku wielolokalowego wygasają umowy z osobami korzystającymi z lokali.

§8

 1. Umowa wygasa w przypadku:
  1. śmierci Odbiorcy będącego osobą fizyczną,
  2. utraty przez Odbiorcę tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości,
  3. zakończenia postępowania upadłościowego w celu likwidacji lub likwidacyjnego strony będącej przedsiębiorcą,
  4. utraty przez Przedsiębiorstwo zezwolenia na prowadzenie działalności,
  5. zmiany Odbiorcy.
 2. Umowa może być rozwiązana za wypowiedzeniem, w przypadku odcięcia dostawy wody albo zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, jeżeli:
  1. Odbiorca nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty,
  2. jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa,
  3. stwierdzony został pobór wody albo odprowadzanie ścieków przy celowo uszkodzonych lub pominiętych wodomierzach albo urządzeniach pomiarowych.

§9

 1. Rozwiązanie umowy lub jej wygaśnięcie skutkuje odcięciem dostawy wody i zdemontowaniem wodomierza głównego albo zamknięciem przyłącza kanalizacyjnego.
 2. Wznowienie świadczenia usług następuje po ustaniu przyczyn odcięcia dostawy wody albo zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz po opłaceniu kosztów odcięcia i uruchomienia dostawy wody albo zamknięcia i uruchomienia przyłącza kanalizacyjnego.

§10

 1. Odbiorca obowiązany jest niezwłocznie i na piśmie powiadomić Przedsiębiorstwo o zmianie danych zawartych w umowie.
 2. Jeżeli Odbiorca zmienił adres lub siedzibę i nie zawiadomił o tym Przedsiębiorstwa to wszelkie pisma, oświadczenia, faktury itp. wysłane przez Przedsiębiorstwo pod ostatni znany adres Odbiorcy poczytuje się za doręczone.

Rozdział IV
Sposoby rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§11

Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę lub odprowadzone ścieki w terminie określonym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej wysłania lub dostarczenia w inny sposób.

§12

 1. W rozliczeniach z osobami korzystającymi z lokali, Przedsiębiorstwo ma prawo wystawiania faktur prognozowanych za okresy rozliczeniowe dłuższe niż jeden miesiąc, na poczet przyszłego okresu obrachunkowego.
 2. Należność wynikającą z faktur, o których mowa w ust. 1, ustala się na podstawie wartości faktury z poprzedniego okresu obrachunkowego.
 3. Nadpłaty zaliczane są na poczet przyszłych należności lub na wniosek Odbiorcy zwracane w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.

§13

 1. Taryfa obowiązująca w dniu zawarcia umowy stanowi załącznik do umowy.
 2. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy.

§14

 1. W przypadku pobierania wody z innych źródeł niż z sieci Przedsiębiorstwa i braku urządzenia pomiarowego ilość ścieków może być ustalana na podstawie wskazań wodomierza na innym źródle.
 2. Zainstalowanie wodomierza dodatkowego lub wodomierza na innym źródle następuje w sposób uzgodniony z Przedsiębiorstwem.
 3. W razie niesprawności urządzenia pomiarowego lub wodomierza dodatkowego wynikających z niedopełnienia obowiązków określonych w § 4, ilość ścieków ustala się jako równą ilości pobranej wody.
 4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe - na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza.

Rozdział V
Warunki przyłączenia do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

§15

Osoba ubiegająca się o przyłączenie składa w siedzibie Przedsiębiorstwa pisemny wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do urządzeń wodociągowych i (lub) kanalizacyjnych, zwanych dalej "warunkami przyłączenia".

§16

 1. O przyłączenie do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych może ubiegać się osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona.
 2. W uzasadnionych przypadkach Przedsiębiorstwo może wyrazić zgodę na przyłączenie do urządzeń wodociągowych i (lub) kanalizacyjnych osobie, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

§17

 1. Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej powinien w szczególności zawierać:
  1. oznaczenie wnioskodawcy,
  2. określenie:
   • rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,
   • charakterystyki zużycia wody,
   • przeznaczenia wody,
  3. informacje określające charakterystykę techniczną obiektu, do którego będzie dostarczana woda, w szczególności:
   • powierzchnię użytkową i rodzaj lokali (mieszkalne, użytkowe) w budynkach zasilanych w wodę,
   • wyposażenie lokali i obiektów w urządzenia zużywające wodę i odprowadzające ścieki.
 2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci lub jej upoważniony przedstawiciel, powinna załączyć:
  1. dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek,
  2. mapę sytuacyjną określającą usytuowanie nieruchomości, o której mowa w ust. 1, względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.
 3. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do opracowania wzoru wniosku i do bezpłatnego udostępnia go wnioskodawcy.

§18

 1. Przedsiębiorstwo, o ile istnieją techniczne możliwości świadczenia usług, określa warunki przyłączenia w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku, o którym mowa w §17.
 2. Warunki przyłączenia ustalają w szczególności wymogi projektowe, wykonawcze i odbiorowe oraz określają termin ważności tych warunków.
 3. Warunki przyłączenia nieruchomości do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych mogą obejmować również informację o konieczności wybudowania urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych.

§19

 1. W przypadku konieczności wybudowania urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych o których mowa w §18 ust. 4 niniejszego regulaminu, Przedsiębiorstwo może wyrazić zgodę na ich wybudowanie przez przyszłego Odbiorcę.
 2. Przed wydaniem warunków przyłączenia dla przyszłego Odbiorcy powinna być zawarta pisemna umowa regulująca zasady budowy urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych o których mowa w ust. 1.

§20

Koszty związane z przyłączeniem nieruchomości do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych ponosi osoba ubiegająca się o przyłączenie.

Rozdział VI
Techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

§21

 1. Odbiorca usług ma prawo dostępu do usług wodociągowo kanalizacyjnych jeżeli:
  1. istnieją techniczne możliwości świadczenia usług,
  2. w wyniku przyłączenia zostanie zachowany minimalny poziom usług dla Odbiorców.
 2. Odmowa wydania warunków technicznych podłączenia do urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych zostaje udzielona osobie ubiegającej się o przyłączenie w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku i winna wskazywać wyraźnie powody, które uniemożliwiają wykonanie przyłączenia.
 3. Potencjalni Odbiorcy usług wodociągowo-kanalizacyjnych mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności tych usług:
  1. w Urzędzie Miasta Mikołów, który udostępnia nieodpłatnie wgląd:
   • w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
   • w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
   • w warunki udzielania zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
  2. w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych, które udostępniają nieodpłatnie wgląd w wieloletnie plany rozwoju i modernizacji.

Rozdział VII
Sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wykonanego przyłącza

§22

 1. Przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz z projektem budowlano-wykonawczym przyłącza.
 2. Jeżeli warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej obejmowały również konieczność wybudowania urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, to warunkiem przystąpienia do odbioru przyłącza jest wcześniejszy odbiór tych urządzeń.
 3. Określone w warunkach przyłączenia odbiory przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.
 4. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem.
 5. Odbiorca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia do Przedsiębiorstwa inwentaryzacji geodezyjnej wybudowanego przyłącza przed dokonaniem odbioru końcowego przyłącza.

§23

Odbiór przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego powinien odbyć się w terminie nie dłuższym niż trzy dni od daty zgłoszenia przyłącza do odbioru.

§24

 1. Protokół odbioru przyłącza powinien zawierać w szczególności:
  1. dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru (średnica, materiał, długość, elementy uzbrojenia),
  2. uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem budowlano-wykonawczym przyłącza a jego faktycznym wykonaniem,
  3. skład i podpisy członków komisji dokonującej odbioru.
 2. Wzory protokołu odbioru określa Przedsiębiorstwo.

Rozdział VIII
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków do sieci kanalizacyjnej ścieków

§25

 1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania Odbiorcom informacji dotyczących występujących zakłóceń zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
 2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia Odbiorców w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska lub uniemożliwiające świadczenie usług, w szczególności gdy:
  1. z powodu awarii sieci nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków,
  2. dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska.
 3. O wstrzymaniu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, o którym mowa w ust. 2, Przedsiębiorstwo niezwłocznie informuje Odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjęty.

§26

W przypadku, gdy nastąpił znaczny wzrost poboru wody spowodowany wysoką temperaturą (upały), Burmistrz może wprowadzić zakaz poboru wody na określone cele.

§27

 1. Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne zgodnie z przepisami ustawy.
 2. W przypadku odcięcia dostaw wody, w przypadku, gdy Odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty, Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do udostępnienia zastępczego punktu poboru wody.
 3. O możliwości korzystania z zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Przedsiębiorstwo informuje w treści informacji kierowanej do Odbiorcy.

§28

Jeżeli w wyniku nieprawidłowej eksploatacji przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, będącego własnością Odbiorcy, powstanie zagrożenie istotnego obniżenia poziomu usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo, wzywa Ono Odbiorcę do niezwłocznego usunięcia przyczyn zagrożeń a w przypadku, gdy takie wezwanie nie jest skuteczne, może okresowo wstrzymać dopływ wody lub odpływ ścieków i przystąpić do usuwania przyczyn zagrożenia, obciążając Odbiorcę poniesionymi w związku z tymi pracami kosztami.

§29

 1. Jeżeli strony nie ustaliły w umowie inaczej, obowiązują następujące wymagania w zakresie udzielania informacji i odpowiedzi, w związku z niedotrzymaniem ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków:
  1. udzielenie informacji na żądanie Odbiorców następuje w ciągu:
   1. 12 godzin - na telefoniczne żądanie określenia przewidywanego terminu usunięcia przerw i zakłóceń w świadczeniu usług,
   2. 7 dni - na pisemne żądanie usunięcia przerw i zakłóceń, o których mowa w pkt. a,
   3. 14 dni - na pisemne i telefoniczne skargi i zażalenia, wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

§30

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zawiadomienia Odbiorców o planowanych zmianach warunków technicznych zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków z wyprzedzeniem umożliwiającym dostosowanie instalacji do nowych warunków, nie krótszym niż 12 miesięcy.

§31

 1. Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za usługi.
 2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, wnoszone są na piśmie osobiście przez zainteresowanego w siedzibie Przedsiębiorstwa, listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej i rozpatrywane są przez organ zarządzający Przedsiębiorstwem.
 3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie załatwiania reklamacji w terminie 14 dni od daty wpływu.

§32

W przypadku, gdy w wyniku niedotrzymania z powodu zaniedbań Przedsiębiorstwa, określonych w umowie, wymienionych w §2, wskaźników poziomu usług, Odbiorca poniósł straty, Przedsiębiorstwo w pełni je zrekompensuje, po ich wcześniejszym udokumentowaniu.

Rozdział IX
Standardy obsługi odbiorców usług, a w szczególności sposoby reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących zakłóceń w dostawie wody i odprowadzania ścieków

§33

 1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do udzielenia wszelkich istotnych informacji dotyczących:
  1. prawidłowego sposobu wykonywania przez Odbiorcę umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
  2. warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
  3. występowania zakłóceń w dostawach wody lub odprowadzaniu ścieków,
  4. występujących awarii urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
  5. planowanych przerwach w świadczeniu usług.
 2. Przedsiębiorstwo udziela informacji za pośrednictwem telefonu, Faksu lub elektronicznych środków przekazu, bez zbędnej zwłoki, w terminach o których mowa w §29 Regulaminu.
 3. Jeżeli udzielenie informacji wymaga ustaleń wymagających okresów dłuższych niż terminy określone w §29 Regulaminu, Przedsiębiorstwo przed upływem tych terminów, informuje o tym fakcie osobę, która złożyła prośbę o informację i wskazuje jej ostateczny termin udzielenia odpowiedzi. Termin ten w żadnym wypadku nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia złożenia prośby.

§34

 1. Każdy Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez Przedsiębiorstwo umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za te usługi.
 2. Reklamacja jest zgłaszana w formie pisemnej.
 3. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 30 dni od dnia złożenia w siedzibie Przedsiębiorstwa lub doręczenia reklamacji.

§35

 1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do wyznaczenia osoby lub osób odpowiedzialnych za kontakty z Odbiorcami oraz osobami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci, w tym za przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji.
 2. Stosowna informacja, zawierająca co najmniej: wskazanie działów do kontaktów z Odbiorcami i osobami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci oraz do przyjmowania i rozpatrywania reklamacji, numery kontaktowe do właściwych działów, adres email oraz godziny ich pracy, winna być umieszczona na stronie internetowej Przedsiębiorstwa.

§36

 1. W siedzibie Przedsiębiorstwa winny być udostępnione wszystkim zainteresowanym:
  1. aktualnie obowiązujące na terenie gminy taryfy cen i stawek opłat,
  2. tekst jednolity "regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków", obowiązującego na terenie gminy,
  3. wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody,
  4. tekst jednolity ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z wszystkimi aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.
 2. Przedsiębiorstwo nie ma obowiązku udostępniania dokumentów, o których mowa w ust. 1 poza swoją siedzibą, z zastrzeżeniem obowiązku dołączenia do umowy w chwili jej zawierania obowiązującej taryfy lub jej wyciągu zawierającego ceny i stawki opłat.

§37

 1. Przedsiębiorstwo ma obowiązek poinformowania Odbiorców o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody w sposób zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem co najmniej 72 godzinnym.
 2. Przedsiębiorstwo ma również obowiązek niezwłocznie poinformować Odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile czas ich trwania przekracza 6 godzin.
 3. W przypadku budynków wielolokalowych, Przedsiębiorstwo może o zdarzeniach wskazanych w ust. 2 poinformować wyłącznie właściciela lub zarządcę nieruchomości, o ile planowany czas trwania przerwy w dostawie wody nie przekracza 12 godzin.
 4. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym fakcie Odbiorców, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody.

§38

 1. Przedsiębiorstwo ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także przyczynami technicznymi.
 2. Przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z wstrzymaniem lub ograniczeniem świadczenia usług, chyba, że nie ponosi winy. Przedsiębiorstwo wolne jest od odpowiedzialności w szczególności wówczas, gdy przerwa lub ograniczenie świadczenia usług, wynikły z:
  1. Działania siły wyższej, w tym zwłaszcza sił przyrody,
  2. Działania lub zaniechania osób lub podmiotów, za które Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności, w tym samego Odbiorcy,
  3. Potrzeby ochrony życia lub zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego, a także potrzeb przeciwpożarowych.

Rozdział X
Warunki dostawy wody na cele przeciwpożarowe

§39

Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń wodociągowych, posiadanych przez Przedsiębiorstwo, a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej.

§40

Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie umowy zawieranej pomiędzy Gminą, a Przedsiębiorstwem i Jednostką Straży Pożarnej.

§41

W kalkulacji cen za wodę pobieraną na cele przeciwpożarowe poprzez urządzenia usytuowane na terenie publicznym, Przedsiębiorstwo uwzględnia koszty utrzymania urządzeń niezbędnych dla zapewnienia wymaganych zdolności dostawczych hydrantów, powiększone o marżę zysku.

§42

Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych przez Jednostkę Straży Pożarnej w umownie ustalonych okresach.

§43

W przypadku poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych, którymi woda jest dostarczana dla innych odbiorców, Jednostka niezwłocznie przekazuje Przedsiębiorstwu informację o ilości wody pobranej.

§44

Należnościami za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe Przedsiębiorstwo obciąża Gminę.

Rozdział XI
Postanowienia końcowe

§45

W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (j.t. Dz. U. z 2006 r. nr 123, poz. 858 z póżn. zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Mikołowa.

§3

Traci moc uchwała nr XLIII/651/2006 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 14 lutego 2006 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Mikołów.

§4

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.05.24
Data udostępnienia: 2011.06.06 17:56:54
Liczba odwiedzin strony: 1308 (ostatnie odwiedziny 2024.06.22 05:41:59)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów