Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr VIII/118/2011 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 24.05.2011 w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Mikołów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 ust. 1 i art. 14 ust. 5 pkt 1 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami), na wniosek burmistrza miasta, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Ustala się odpłatność za usługi świadczone przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest gmina Mikołów, w zakresie opieki oraz wychowania, w wymiarze przekraczającym 5 godzin dziennie (poza zajęciami z religii) w wysokości 2,00 zł za pierwszą i 1,20 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu.

§2

Wysokość opłaty miesięcznej za realizację świadczeń, o których mowa w §1, stanowi iloczyn zadeklarowanej przez rodziców (opiekunów prawnych) liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu (ponad 5 godzin) dziennie, stawki godzinowej i dni roboczych przypadających w miesiącu.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Mikołowa.

§4

Z dniem 31 sierpnia 2011 r. traci moc uchwała nr XXXVIII/355/97 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie odpłatności rodziców za koszty przygotowania posiłków w przedszkolu.

§5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.05.24
Data udostępnienia: 2011.06.06 17:56:54
Liczba odwiedzin strony: 1029 (ostatnie odwiedziny 2024.06.18 18:34:48)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów