Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr VIII/117/2011 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 24.05.2011 w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Mikołowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4.02.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. nr 45, poz. 235), na wniosek burmistrza miasta, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

  1. Ustala się opłatę za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Mikołowie w wysokości 120 zł.
  2. Ustala się miesięczną opłatę za wyżywienie w wysokości 5 zł stawki dziennej.
  3. W wypadku nieobecności dziecka w żłobku opłata za pobyt nie podlega zwrotowi bez względu na liczbę dni nieobecności.
  4. Dzienna stawka żywieniowa podlega zwrotowi za dni usprawiedliwionej nieobecności dziecka w żłobku.
  5. Zwrotu dokonuje się w formie odpisu stanowiącego iloczyn stawki żywieniowej określonej w ust. 2 i dni usprawiedliwionej nieobecności dziecka w żłobku w kolejnym miesiącu rozliczeniowym.
  6. Opłata za wydłużony czas opieki nad dzieckiem powyżej 10 godzin dziennie wynosi 15,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Mikołowa.

§3

Z dniem 31 sierpnia 2011 r. traci moc uchwała nr XXVII/516/2008 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w "Żłobku Miejskim w Mikołowie".

§4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.05.24
Data udostępnienia: 2011.06.06 17:56:54
Liczba odwiedzin strony: 753 (ostatnie odwiedziny 2023.05.26 21:12:35)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów