Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr VIII/114/2011 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 24.05.2011 w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1 i 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240), na wniosek burmistrza miasta, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 70 000 zł.

dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 6 748
rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 6 748
    I. Dochody bieżące 6 748

Źródło powstania - podatek od środków transportowych.

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 63 252
rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 63 252
    I. Dochody bieżące 63 252

Źródło powstania - wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego.

§2

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 70 000 zł.

dział 750 Administracja publiczna 40 000
rozdz. 75095 Pozostała działalność 40 000
    II. Wydatki majątkowe, w tym: 40 000
    1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 40 000

Zwiększenie wydatków związane z zabezpieczeniem środków na zakup kontenerów.

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 30 000
rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 30 000
    I. Wydatki bieżące, w tym: 30 000
    1. wydatki jednostek budżetowych, z tego: 30 000
    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30 000

Zwiększenie wydatków związane z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów dla OSP w ramach utrzymania gotowości bojowej.

§3

Załącznik zadań inwestycyjnych w 2011 roku stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§4

Plan po zmianach - dochody 144 357 080,40 zł.

§5

Plan po zmianach - wydatki 178 649 469,40 zł.

§6

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Mikołowa.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr VIII/114/2011

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (74 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.05.24
Data udostępnienia: 2011.06.06 17:56:54
Liczba odwiedzin strony: 754 (ostatnie odwiedziny 2024.02.26 11:16:08)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów