Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr VIII/112/2011 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 24.05.2011 w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1 i 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240), na wniosek burmistrza miasta, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 1 400 043,47 zł.

dział 801 Oświata i wychowanie 1 256 467,47
rozdz. 80104 Przedszkola 1 256 467,47
    I. Dochody bieżące 100 000,00
    II. Dochody majątkowe, w tym: 1 156 467,47
    1. Dotacje 1 156 467,47

Źródło powstania - wpływy z różnych dochodów i dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.

dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 100 000,00
rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 100 000,00
    I. Dochody bieżące 100 000,00

Źródło powstania - wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 43 576,00
rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 43 576,00
    I. Dochody bieżące 43 576,00

Źródło powstania - wpływy z różnych opłat.

§2

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 1 400 043,47 zł.

dział 852 Pomoc społeczna 525 000,00
rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej 262 000,00
    I. Wydatki bieżące, w tym: 262 000,00
    1. wydatki jednostek budżetowych, z tego: 262 000,00
    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 262 000,00

Zwiększenie wydatków związane z zabezpieczeniem środków na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego.

rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 263 000,00
    I. Wydatki bieżące, w tym: 263 000,00
    1. wydatki jednostek budżetowych, z tego: 263 000,00
    a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 263 000,00

Zwiększenie wydatków związane z zabezpieczeniem środków na wypłatę świadczeń społecznych.

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 655 043,47
rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 578 043,47
    I. Wydatki bieżące, w tym: 578 043,47
    1. wydatki jednostek budżetowych, z tego: 578 043,47
    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 578 043,47

Zwiększenie wydatków związane z zabezpieczeniem środków na bieżące utrzymanie zieleni.

rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego 35 000,00
    I. Wydatki bieżące, w tym: 35 000,00
    1. wydatki jednostek budżetowych, z tego: 35 000,00
    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 35 000,00

Zwiększenie wydatków związane z zabezpieczeniem środków na program ograniczania niskiej emisji.

rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 4 000,00
    I. Wydatki bieżące, w tym: 4 000,00
    1. wydatki jednostek budżetowych, z tego: 4 000,00
    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 000,00

Zwiększenie wydatków związane z zabezpieczeniem środków na zarybianie stawów.

rozdz. 90095 Pozostała działalność 38 000,00
    I. Wydatki bieżące, w tym: 38 000,00
    1. wydatki jednostek budżetowych, z tego: 38 000,00
    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 38 000,00

Zwiększenie wydatków związane z zabezpieczeniem środków na konkursy ekologiczne i aktualizację Programu Ochrony Środowiska.

dział 926 Kultura fizyczna 220 000,00
rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej 220 000,00
    I. Wydatki bieżące, w tym: 200 000,00
    1. wydatki jednostek budżetowych, z tego: 200 000,00
    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 200 000,00
    II. Wydatki majątkowe, w tym: 20 000,00
    1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 000,00

§3

Załącznik zadań inwestycyjnych w 2011 roku stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§4

Plan po zmianach - dochody 144 287 080,40 zł.

§5

Plan po zmianach - wydatki 178 579 469,40 zł.

§6

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Mikołowa.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr VIII/112/2011

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (74 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.05.24
Data udostępnienia: 2011.06.03 17:27:09
Liczba odwiedzin strony: 705 (ostatnie odwiedziny 2023.05.17 08:46:58)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów