Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr VI/70/2011 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 29.03.2011 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach Mikołowa oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów szkolnych, psychologów i logopedów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 42 ust. 6 i 7 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zmianami), na wniosek burmistrza Mikołowa, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Mikołów, udziela się obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w stosunku do określonych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy.
 2. Ustala się następujący tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami:
  Lp. Stanowisko kierownicze - rodzaj szkoły Tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin
  1 Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie, liczącego:  
  2 oddziały 10
  3 oddziały 8
  4-5 oddziałów 6
  6 i więcej oddziałów 4
  2 Wicedyrektor przedszkola 10
  3 Dyrektor szkoły (każdego typu) liczącej:  
  do 6 oddziałów 10
  7-8 oddziałów 8
  9-16 oddziałów 6
  17 i więcej oddziałów 5
  4 Wicedyrektor szkoły 9
  5 Kierownik świetlicy szkolnej w szkole liczącej:  
  do 6 oddziałów 20
  do 9 oddziałów 18
  10-16 oddziałów 14
  powyżej 16 oddziałów 12

§2

Tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin dla pedagogów szkolnych, psychologów, logopedów i innych nauczycieli specjalistów, prowadzących w szkołach zajęcia specjalistyczne, ustala się na 20 godzin.

§3

Dla nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin ustala się tzw. uśredniony tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, dzieląc sumę przydzielonych nauczycielowi godzin przez sumę przydzielonych mu części etatów z poszczególnych wymiarów i zaokrąglając uzyskany wynik do liczby całkowitej. Wszystkie godziny ponad ustalony w ten sposób wymiar stanowią dla nauczyciela godziny ponadwymiarowe.

§4

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Mikołowa.

§5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.03.29
Data udostępnienia: 2011.04.18 20:17:24
Liczba odwiedzin strony: 893 (ostatnie odwiedziny 2023.05.10 23:38:43)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów