Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr V/55/2011 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 1.03.2011 w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1 i 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240), na wniosek burmistrza miasta, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 89 663,84 zł.

dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 89 663,84
rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 89 663,84
    I. Dochody bieżące 89 663,84

Źródło powstania - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

§2

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 89 663,84 zł.

dział 801 Oświata i wychowanie 46 086
rozdz. 80104 Przedszkola 46 086
    I. Wydatki bieżące, w tym: 21 358
    1. wydatki jednostek budżetowych, z tego: 21 358
    a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 21 358
    II. Wydatki majątkowe, w tym: 24 728
    1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 24 728

Zwiększenie wydatków związane z koniecznością dodatkowych nakładów na Przedszkole nr 12.

dział 926 Kultura fizyczna 43 577,84
rozdz. 92601 Obiekty sportowe 43 577,84
    II. Wydatki majątkowe, w tym: 43 577,84
    1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: 43 577,84
    a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 23 296,23

Zwiększenie wydatków związane jest ze wzrostem podatku VAT.

§3

Załącznik zadań inwestycyjnych w 2011 roku stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§4

Plan po zmianach - dochody 139 559 330,07 zł.

§5

Plan po zmianach - wydatki 154 351 719,07 zł.

§6

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr V/55/2011

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (67 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.03.01
Data udostępnienia: 2011.03.11 21:28:40
Liczba odwiedzin strony: 986 (ostatnie odwiedziny 2024.05.23 00:20:28)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów