Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr IV/30/2011 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 8.02.2011 w sprawie zmiany uchwały RM nr II/4/2010 w sprawie powołania stałych i doraźnych komisji Rady Miejskiej

Na podstawie art. 21 ust. 1 i art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz §15 i 15a pkt 1 Statutu Gminy Mikołów, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

 1. W uchwale nr II/4/2010 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie powołania stałych i doraźnych komisji Rady Miejskiej dodać §1a w następującym brzmieniu:

  "§1a

  Przedmiot działania komisji:

  Komisja nr 1 ds. Samorządu:

  • opiniowanie zakresu działania sołectw, dzielnic (osiedli) oraz zasad przekazywania im składników mienia do korzystania,
  • opiniowanie spraw związanych z przejęciem zadań z zakresu administracji rządowej,
  • koordynacja współdziałania z innymi gminami,
  • współpraca z sejmikiem samorządowym oraz Radą Powiatu,
  • podejmowanie spraw związanych ze zmianami nazw ulic, placów itp.,
  • podejmowanie spraw związanych ze Strażą Miejską i Ochotniczą Strażą Pożarną.

  Komisja nr 2 ds. Budżetu:

  • opiniowanie budżetu miasta,
  • opiniowanie sprawozdań z działalności finansowej urzędu,
  • opiniowanie projektów uchwał dotyczących podatków i opłat będących w gestii gminy,
  • opiniowanie wszelkich spraw związanych ze zobowiązaniami finansowymi gminy.

  Komisji nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej:

  • opiniowanie planów inwestycji i remontów dotyczących mienia komunalnego,
  • opiniowanie spraw związanych z gospodarką komunalną,
  • opiniowanie spraw związanych z bezpieczeństwem, ładem i porządkiem w mieście,
  • opiniowanie i planowanie spraw związanych z rozwojem infrastruktury miejskiej.

  Komisja nr 4 ds. Rozwoju Miasta:

  • opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego miasta,
  • opiniowanie podstawowych zasad związanych z długofalowym rozwojem infrastruktury makroekonomii miejskiej,
  • opiniowanie wniosków koncesyjnych dotyczących eksploatacji złóż i kopalin,
  • opiniowanie uchwał dotyczących gospodarowania mieniem gminnym (sprzedaż, dzierżawa, zakup, najem itp.).

  Komisja nr 5 ds. Ochrony Środowiska:

  • opiniowanie spraw związanych z szeroko pojętą ochroną środowiska,
  • opiniowanie spraw związanych z inwestycjami proekologicznymi,
  • opiniowanie działalności gospodarczej pod kątem uciążliwości dla środowiska,
  • prowadzenie szeroko pojętej edukacji mieszkańców w zakresie ochrony środowiska.

  Komisja nr 6 ds. Społecznych:

  • opiniowanie spraw dotyczących:
   • oświaty i wychowania,
   • zdrowia,
   • pomocy społecznej,
   • bezrobocia,
   • zasad przydziału środków z funduszu przeznaczonego na pomoc społeczną oraz wszelkiego rodzaju zasiłków, a także systemu dotacji na cele społeczne.

  Komisja nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji:

  • opiniowanie wszelkich spraw związanych z przedsięwzięciami kulturalnymi,
  • promowanie rozwoju kulturalnego, sportu i rekreacji,
  • opiniowanie spraw związanych z działalnością informacyjną miasta,
  • planowanie działalności promocyjnej miasta ukierunkowanej na jego szeroki rozwój.

  Komisja nr 8 - Rewizyjna:

  • kontrolowanie działalności burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy,
  • opiniowanie wykonania budżetu gminy,
  • występowanie z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi, przy czym wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową,
  • wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę w zakresie kontroli.

  Komisja nr 9 ds. Szkód Górniczych:

  • opiniowanie planów ruchu, dodatków do planów ruchu, zakładów górniczych,
  • opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów górniczych związanych z ochroną powierzchni i środowiska,
  • opiniowanie decyzji dotyczących wykorzystania lub składowania na terenie gminy odpadów pogórniczych,
  • opiniowanie wniosków koncesyjnych dotyczących eksploatacji złóż i kopalin.

  Komisja nr 10 - Statutowa:

  • opiniowanie zmian w statutach i regulaminach,
  • rozpatrywanie skarg na burmistrza i kierowników jednostek i zakładów budżetowych.".

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.02.08
Data udostępnienia: 2011.02.16 17:37:22
Liczba odwiedzin strony: 909 (ostatnie odwiedziny 2023.05.26 21:12:38)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów