Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XLI/626/2005 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 20.12.2005 w sprawie budżetu miasta Mikołowa na rok 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 58 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 109, 110, 116, 119, 124, 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

 1. Ustala się dochody budżetu miasta Mikołowa na rok 2006 w wysokości 82 564 985,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.
 2. Ustala się wydatki budżetu miasta Mikołowa na rok 2006 w wysokości 87 208 648,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§2

Jako źródło pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 4 643 663,00 zł planuje się:

 • przychody z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • przychody ze spłat pożyczki udzielonej ze środków publicznych.

§3

 1. Rozchodem roku 2006 jest spłata:
  • rat kredytu zaciągniętego na modernizację Centrum Mikołowa oraz na zakupy nieruchomości w kwocie 1 644 000,00 zł,
  • rat pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę Zakładu Przeróbki Odpadów w kwocie 900 000,00 zł,
  • rat pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę centralnej oczyszczalni ścieków w kwocie 15 000,00 zł,

  tj. w kwocie ogółem 2 559 000,00 zł.

 2. Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego wynoszą 450 000,00 zł.
 3. Łączna kwota przypadających do spłaty w roku 2006 rat kredytu wraz z należnymi odsetkami wynosi 3 009 000,00 zł i stanowi 3,65% planowanych dochodów.
 4. Planowane przychody i rozchody budżetu miasta na rok 2006 określa załącznik nr 4.

§4

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 500 000,00 zł.

§5

 1. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych określono w załączniku nr 5.
 2. Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych określono w załączniku nr 5a.

§6

 1. Ustala się następujące kwoty dotacji na rok 2006:
  1. dla zakładów budżetowych:
   • Zakład Usług Komunalnych - 1 981 114,00 zł,
    • z tego przedmiotowe - 1 981 114,00 zł,
  2. instytucji kultury: 1 788 000,00 zł:
   • Miejski Dom Kultury - 1 018 000,00 zł,
   • Miejska Biblioteka Publiczna - 590 000,00 zł,
   • Instytut Mikołowski - 180 000,00 zł,
  3. dla gospodarstw pomocniczych CIS - 200 000,00 zł:
   • z tego przedmiotowa - 200 000,00 zł,
  4. dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych gminy (konkursy) - 931 526,00 zł, z tego na zadania w zakresie:
   • kultury fizycznej i sportu - 594 596,00 zł,
   • działalności charytatywnej - 15 000,00 zł,
   • kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - 92 000,00 zł,
   • rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych - 10 000,00 zł,
   • ochrony i promocji zdrowia - 18 000,00 zł,
   • porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologiom - 201 930,00 zł,
  5. dotacje na realizację zadań gminy na podstawie porozumień między j.s.t:
   • lokalny transport zbiorowy gmina Tychy - 2 355 990,00 zł,
   • przedszkola niepubliczne gmina Katowice - 43 916,00 zł,
  6. na dofinansowanie obiektów zabytkowych - 150 000,00 zł.

§7

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych określa załącznik nr 6.

§8

Ustala się wysokość wydatków inwestycyjnych na rok 2006 w kwocie 16 620 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§9

Dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 6 471 354,00 zł określa załącznik nr 8 i 9.

§10

Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  kwocie 22 291,00 zł określa załącznik nr 10 i 11.

§11

Dochody i wydatki dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 777 700,00 zł określa załącznik nr 12 i 13.

§12

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 2 532 527,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 14.

§13

Dochody do odprowadzenia do budżetu państwa w kwocie 115 800,00 zł określa załącznik nr 15.

§14

Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych stanowi załącznik nr 16.

§15

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w kwocie 876 372,00 zł.

§16

Wprowadza się do budżetu miasta Mikołowa subwencję ogólną z Budżetu Państwa w kwocie 11 558 143,00 zł, w tym:
 • część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 11 558 143,00 zł.

§17

Zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

§18

Upoważnia się burmistrza miasta do:

 1. dokonywania zmian w budżecie w zakresie przeniesień wydatków pomiędzy zadaniami (z zastrzeżeniem punktu 2 i 3), rozdziałami w ramach działu obowiązującej klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem dotacji,
 2. dokonywania zmian pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w zakresie uchwalonych wydatków do kwoty 200 000,00 zł,
 3. dokonywania zmian w zakresie przeniesień wydatków dotyczących zakupów inwestycyjnych pomiędzy rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
 4. zaciągania zobowiązań na wydatki wykraczające poza rok budżetowy do wysokości 5 000 000,00 zł,
 5. lokowania czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
 6. udzielania w roku budżetowym poręczeń, gwarancji i pożyczek do kwoty 1 500 000,00 zł.

§19

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Mikołowa.

§20

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
 2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz w prasie lokalnej.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLI/626/2005

Dochody budżetu miasta Mikołowa na rok 2006 wg źródeł powstawania

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (48 KB).

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLI/626/2005

Plan dochodów na rok 2006 wg działów klasyfikacji budżetowej

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (46 KB).

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLI/626/2005

Budżet miasta Mikołów na rok 2006

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (59 KB).

Załącznik nr 4 do uchwały nr XLI/626/2005

Planowane przychody i rozchody w 2006 roku

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (40 KB).

Załącznik nr 5 do uchwały nr XLI/626/2005

Przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2006 rok

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (40 KB).

Załącznik nr 5a do uchwały nr XLI/626/2005

Przychody i wydatki gospodarstwa pomocniczego na 2006 rok

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (39 KB).

Załącznik nr 6 do uchwały nr XLI/626/2005

Plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych w 2006 roku

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (37 KB).

Załącznik nr 7 do uchwały nr XLI/626/2005

Zestawienie zadań inwestycyjnych na rok 2006

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (47 KB).

Załącznik nr 8 do uchwały nr XLI/626/2005

Plan dochodów z zakresu zadań administracji rządowej zleconych gminie na rok 2006

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (44 KB).

Załącznik nr 9 do uchwały nr XLI/626/2005

Plan wydatków z zakresu zadań administracji rządowej zleconych gminie na rok 2006

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (43 KB).

Załącznik nr 10 do uchwały nr XLI/626/2005

Plan dochodów z zakresu zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2006 rok

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (41 KB).

Załącznik nr 11 do uchwały nr XLI/626/2005

Plan wydatków z zakresu zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2006 rok

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (40 KB).

Załącznik nr 12 do uchwały nr XLI/626/2005

Plan dochodów dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na rok 2006

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (42 KB).

Załącznik nr 13 do uchwały nr XLI/626/2005

Plan wydatków dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na rok 2006

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (42 KB).

Załącznik nr 14 do uchwały nr XLI/626/2005

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (67 KB).

Załącznik nr 15 do uchwały nr XLI/626/2005

Dochody do odprowadzenia do budżetu państwa na rok 2006

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (40 KB).

Załącznik nr 16 do uchwały nr XLI/626/2005

Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (46 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.12.20
Data udostępnienia: 2006.01.11 21:54:41
Liczba odwiedzin strony: 1051 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 10:42:34)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów