Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XL/618/2005 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 29.11.2005 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Mikołowa nr XXII/281/2000 z dnia 18 stycznia 2000 roku dotyczącej przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) i art. 12 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7.07.1994 roku (t.j. Dz. U. nr 15 poz. 139 z 1999 roku z późniejszymi zmianami) oraz art. 85 ust. 2 z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), na wniosek burmistrza zaopiniowany przez Komisję ds. Rozwoju Miasta, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Zmienić uchwałę Rady Miejskiej Mikołowa nr XXII/281/2000 z dnia 18 stycznia 2000 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa w zakresie:

 1. §1 uchwały otrzymuje brzmienie:
  "Przystąpić do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa w dwóch skalach:
  • skali 1: 5000 dla całego obszaru określonego w §2 ww. uchwały z wyłączeniem obszaru wyznaczonego ulicami: K. Prusa, św. Wojciecha, Krakowską, Pszczyńską (Pszczyńska 8), Młyńska (Młyńska 1), Plac 750-lecia, K. Miarki,
  • skali 1: 1000 dla obszaru wyznaczonego ulicami: K. Prusa, św. Wojciecha, Krakowska, Pszczyńska (Pszczyńska 8) - Młyńska (Młyńska 1), Plac 750-lecia, K. Miarki.

  Z opracowania w skali 1: 1000 wyłącza się obszar:

  1. zawarty pomiędzy ul. Krakowską, Plac 750-lecia, ul. Młyńską (Młyńska 1) - ul. Pszczyńską (Pszczyńska 8) w granicach działek: 448/31, 449/31, 447/31, 444/31, 445/31, 446/31, 415/31, 416/31, 210/32, 1993/32, 1990/31, 1836/31, 1989/31, 1992/31, 1991/32, 1986/31, 1987/31, 1833/31, 136/31, 1834/31, 1492/31, 1820/31, 1819/31,
  2. pomiędzy ul. K. Miarki - ul. K. Prusa - ul. Rajcy w granicach działek nr: 1417/87, 1819/43, 1821/42, 1818/46, 1814/44, 1812/44, 1813/45, 1820/47, 1467/47 oraz części działek nr: 1807/39, 2572/44 i 773/47.".
 2. Do §4 uchwały dopisać:
  "oraz teren objęty uchwałą nr IX/98/99 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 06 kwietnia 1999 roku o przystąpieniu do zmian fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach działek 1959/82, 1960/82, 1961/82, 1999/82, 2000/82, 1259/83, 1260/83, 1738/83, 1828/66, 1829/66, 1294/67 z przeznaczeniem na ciąg pieszo-jezdny o szerokości 5 m.".

§2

Pozostałe ustalenia uchwały nie ulegają zmianie.

§3

Traci moc uchwała Rady Miejskiej Mikołowa nr XLIV/548/2001 z dnia 26 czerwca 2001 roku.

§4

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.11.29
Data udostępnienia: 2005.12.19 20:59:14
Liczba odwiedzin strony: 803 (ostatnie odwiedziny 2022.08.05 15:26:24)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów