Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XL/612/2005 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 29.11.2005 w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr 9, poz. 84 z późniejszymi zmianami), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. nr 68, poz. 956), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

Podatek od nieruchomości

§1

Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości położonych na terenie administracyjnym miasta:

 1. Od powierzchni gruntów:
  1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,65 zł/m2,
  2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,52 zł/ha,
  3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,20 zł/m2.
 2. Od budynków lub ich części:
  1. mieszkalnych - 0,53 zł/m2 p.uż.,
  2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 18,00 zł/m2 p.uż.,
  3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,42 zł/m2 p.uż.,
  4. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,65 zł/m2 p.uż.,
  5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,80 zł/m2 p.uż.
 3. Od budowli 2% wartości.

§2

Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle:

 1. Stanowiące własność gminy:
  1. które nie posiadają ustanowionego zarządu,
  2. których posiadanie nie wynika z umowy zawartej z gminą.

  Numery działek i położenie nieruchomości objętych zwolnieniem zawartym w pkt. a i b znajdują się w Starostwie Powiatowym w części opisowej ewidencji gruntów.

 2. Będące w posiadaniu jednostek budżetowych gminy z wyjątkiem powierzchni wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.
 3. Będące w posiadaniu instytucji kultury, których gmina jest organizatorem z wyjątkiem powierzchni wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.
 4. Będące w posiadaniu zakładów budżetowych gminy i gospodarstw pomocniczych gminy z wyjątkiem powierzchni wynajmowanych na prowadzenie działalności gospodarczej.
 5. Wykorzystywane przez jednostki pomocnicze gminy (sołectwa, dzielnice) na działalność statutową z wyjątkiem powierzchni wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Podatek od posiadania psów

§3

 1. Wysokość podatku rocznego ustala się wg następujących stawek:
  1. od posiadania psów utrzymywanych w budynkach wielorodzinnych - od każdego psa 40,00 zł,
  2. od psów utrzymywanych w pozostałych budynkach - od każdego psa 20,00 zł.
 2. Termin płatności podatku od posiadania psów ustala się do dnia 31 marca 2006 r.
 3. W przypadku wejścia w posiadanie psa w okresie roku podatkowego - podatek płatny jest w ciągu 14-tu dni od daty wejścia w posiadanie. W razie wejścia w posiadanie psa w II półroczu pobiera się połowę stawki podatku.

Opłata targowa

§4

 1. Określa się dzienne stawki opłaty targowej od sprzedaży dokonywanej na terenie miasta Mikołowa:
  • na gruntach stanowiących własność prywatną i w pozostałych miejscach miasta Mikołowa:
   1. przy sprzedaży wszelkich artykułów z ręki, ziemi, kosza, stolika, wiadra, z wózka ręcznego, roweru, motoroweru, innego punktu sprzedaży:
    • na powierzchni do 6 m2 - 3,00 zł,
    • na powierzchni przekraczającej 6 m2, za każdy rozpoczęty m2 - 1,00 zł,
   2. za zajęcie dodatkowej powierzchni w celach sprzedaży lub ekspozycji przed obiektami budowlanymi, w których prowadzony jest handel przez podatników podatku od nieruchomości:
    • do powierzchni 6 m2 - 1,00 zł,
    • powyżej 6 m2, za każdy rozpoczęty m2 - 2,00 zł,
   3. przy sprzedaży z samochodu osobowego, przyczepy towarowej do samochodu osobowego, przyczepy campingowej - 8,00 zł,
   4. przy sprzedaży z samochodu ciężarowego, przyczepy o ładowności do 2,5 tony - 12,00 zł,
   5. przy sprzedaży z samochodu ciężarowego, przyczepy itp. o ładowności powyżej 2,5 tony - 32,00 zł.
 2. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż zniczy, kwiatów przed cmentarzami.
 3. W roku 2006 stawka opłaty targowej nie może przekroczyć 612,81 zł dziennie.

§5

 1. Podatki i opłaty lokalne są dochodami budżetu miasta.
 2. Wpłat podatków i opłat lokalnych dokonuje się w kasie Urzędu Miasta, na rachunek bankowy gminy oraz u inkasentów.
 3. Inkasentami w zakresie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, podatku od posiadania psów są:
  • sołtysi z sołectw: Bujaków, Borowa Wieś, Mokre, Paniowy i Śmiłowice,
  • na pozostałym terenie miasta Mikołowa: Agnieszka Cichos i Henryk Cichos.
 4. Inkasentami opłaty targowej są:
  1. następujący pracownicy Straży Miejskiej: Buchta Dariusz, Mandera Grzegorz, Bieniek Mariusz, Gwóźdź Tadeusz, Krzyżowski Rafał, Ryndak Robert, Cybulski Maciej, Horzela Michał, Kopiec Adam,
  2. Agnieszka Cichos i Henryk Cichos.
 5. Inkasentem podatku od posiadania psów w budynkach komunalnych jest Danuta Zbijowska.
 6. Wynagrodzenie za inkaso wynosi:
  1. 5% w odniesieniu do podatku od posiadania psów,
  2. w odniesieniu do opłaty targowej:
   • 0% od zebranych kwot przez pracowników Straży Miejskiej,
   • 20% od zebranych kwot przez Agnieszkę Cichos i Henryka Cichos,
  3. 2% w odniesieniu do podatków i opłat lokalnych nie wymienionych w pkt. a i b.
 7. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Mikołowa.
 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 roku. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz w prasie lokalnej.

Ogłoszenie z dnia 19.01.2006 r.

Ogłasza się, że Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwałą z dnia 29 grudnia 2005 roku nr 141/XXX/III/2005, stwierdziło nieważność §4 pkt 1 lit. b uchwały Rady Miejskiej Mikołowa nr XL/612/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2006 rok w części dotyczącej słów "lub ekspozycji".

W związku z powyższym §4 pkt 1 lit. b wskazanej wyżej uchwały otrzymuje brzmienie:

"za zajęcie dodatkowej powierzchni w celach sprzedaży przed obiektami budowlanymi, w których prowadzony jest handel przez podatników podatku od nieruchomości:

 • do powierzchni 6 m2 - 1,00 zł,
 • powyżej 6 m2, za każdy rozpoczęty m2 - 2,00 zł.".

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2006.03.02
Data udostępnienia: 2006.03.02 17:59:34
Liczba odwiedzin strony: 1261 (ostatnie odwiedziny 2024.06.14 08:01:08)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów