Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXXIX/601/2005 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 2.11.2005 w sprawie zgłoszenia wniosku "Budowa kanalizacji w sołectwach Borowa Wieś i Bujaków oraz dzielnicy Nowy Świat w Mikołowie" do dofinansowania ze środków Funduszu dla Śląska oraz współfinansowania zadania przez gminę Mikołów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c oraz art. 58 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Wyrazić zgodę na zgłoszenie wniosku o udzielenie dotacji na zadanie "Budowa kanalizacji w sołectwach Borowa Wieś i Bujaków oraz dzielnicy Nowy Świat w Mikołowie" ze środków Funduszu dla Śląska w ramach instrumentu "Fundusz na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości" - komponent dotacje inwestycyjne, realizowanego w ramach "Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego".

§2

Przeznaczyć w latach 2006-2007 na współfinansowanie zadania inwestycyjnego wymienionego w §1 kwotę 3 788 122,77 zł (trzy miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy sto dwadzieścia dwa złote i siedemdziesiąt siedem groszy) netto + należny podatek VAT w kwocie 569 693,31 zł (pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote i trzydzieści jeden groszy), co stanowić będzie wkład własny gminy Mikołów w realizację tego zadania, z tego:

  1. 4 000 000,00 zł (cztery miliony złotych) z budżetu miasta Mikołów (kwota zabezpieczona w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym);
  2. 357 816,08 zł (trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset szesnaście złotych i osiem groszy) z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Mikołowa.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.11.02
Data udostępnienia: 2005.11.19 22:20:05
Liczba odwiedzin strony: 866 (ostatnie odwiedziny 2024.07.16 03:57:23)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów