Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXXVIII/597/2005 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 25.10.2005 w sprawie przystąpienia do opracowania zmian planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717) na wniosek burmistrza zaopiniowany przez Komisję ds. Rozwoju Miasta, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Przystąpić do sporządzenia zmiany fragmentu planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa (dla terenu określonego dla potrzeb planu jako Paniowy) zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa nr XXV/351/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 roku (ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 99, poz. 2813 z dnia 20.10.2004 r.).

§2

Granice obszaru opracowania zmiany planu obejmują jednostkę 97MN w obrębie działek nr 307/100, 306/100, 308/100, 309/100, 310/100, 311/100, 312/100, 313/100, 314/100, 363/100, 362/100, 316/100, 317/100, 318/100 położonych przy ul. Kawalca.

§3

Przedmiotem opracowania planu zagospodarowania przestrzennego jest rozszerzenie zapisu dla jednostki 97MN poprzez dopuszczenie na terenie wymienionym w §2 zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW).

§4

Integralną część uchwały stanowi załącznik graficzny zawierający oznaczenie granic obszaru, o którym mowa w §2 niniejszej uchwały.

§5

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.10.25
Data udostępnienia: 2005.11.19 22:19:58
Liczba odwiedzin strony: 858 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 10:44:17)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów