Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXXVIII/591/2005 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 25.10.2005 w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 57 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ust. 1 i 2, art. 26 ust. 1, art. 109, 119, 124 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późn. zm.), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 636 000 zł.

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 636 000

Zwiększenie dochodów z tytułu wpływów za czynsze mieszkalne i użytkowe.

§2

Zmniejszyć wydatki budżetu miasta o kwotę 2 995 164 zł.

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 995 164
rozdz. 90095 Pozostała działalność 2 995 164
    1. Wydatki majątkowe 2 995 164

§3

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 3 631 164 zł.

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 636 000
rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 2 636 000
    1. Wydatki majątkowe 2 636 000
dział 801 Oświata i wychowanie 965 164
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 437 358
     1. Wydatki bieżące 437 358
    w tym wynagrodzenia i pochodne 375 011
rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 5 000
     1. Wydatki bieżące 5 000
rozdz. 80104 Przedszkola 234 594
     1. Wydatki bieżące 234 594
    w tym wynagrodzenia i pochodne 206 776
rozdz. 80110 Gimnazja 240 000
     1. Wydatki bieżące 240 000
    w tym wynagrodzenia i pochodne 218 242
rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 5 746
     1. Wydatki bieżące 5 746
rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 9 369
     1. Wydatki bieżące 9 369
rozdz. 80195 Pozostała działalność 33 097
     1. Wydatki bieżące 33 097
dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 30 000
rozdz. 85401 Świetlice szkolne 30 000
     1. Wydatki bieżące 30 000
    w tym wynagrodzenia i pochodne 14 930

Zmniejszenie wydatków majątkowych:

  • o kwotę 2 000 000 zł na zadaniu pn. "Kompleksowa rewitalizacja terenów po przemysłowych - budowa krytej pływalni i przebudowa układu komunikacyjnego w Mikołowie",
  • o kwotę 350 000 zł na zadaniu pn. "Bujaków - kanalizacja, odwodnienie, wodociąg, oczyszczalnia",
  • o kwotę 350 000 zł na zadaniu pn. "Borowa Wieś - kanalizacja, odwodnienie, oczyszczalnia",
  • o kwotę 295 164 na zadaniu pn. "Nowy Świat - kanalizacja, odwodnienie".

Zwiększenie wydatków dla ZGL na remonty, usuwanie awarii wodno-kanalizacyjnych i remonty pieców oraz pokrycie zaliczek do wspólnot mieszkaniowych oraz dla oświaty na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup opału i energii.

§4

Załącznik zadań inwestycyjnych oraz wykaz zadań wieloletnich stanowią integralną część niniejszej uchwały.

§5

Plan po zmianach - dochody 78 917 838 zł.

§6

Plan po zmianach wydatki 96 436 546 zł.

§7

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVIII/591/2005

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (50 KB).

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVIII/591/2005

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (45 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.10.25
Data udostępnienia: 2005.11.19 22:20:03
Liczba odwiedzin strony: 783 (ostatnie odwiedziny 2024.05.23 13:13:37)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów