Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXXVI/565/2005 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 30.08.2005 w sprawie utworzenia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego pn. "Wzgórze Kamionka"

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 12, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 16.04.2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Utworzyć na terenie gminy Mikołów, w celu ochrony walorów widokowych i estetycznych, zespół przyrodniczo-krajobrazowy o nazwie "Wzgórze Kamionka" obejmujący działkę nr 409/25 o powierzchni 6,8906 ha oraz działkę nr 408/25 o powierzchni 0,8473 ha.

§2

Ochrona zespołu przyrodniczo-krajobrazowego będzie zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami zawartymi w ustawie o ochronie przyrody. Na terenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Wzgórze Kamionka" zabrania się:

  1. niszczenia i przekształcania obszaru objętego ochroną,
  2. wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym,
  3. uszkadzania i zanieczyszczania gleby,
  4. dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce leśnej,
  5. wylewania gnojowicy,
  6. zmiany sposobu użytkowania ziemi,
  7. wydobywania do celów gospodarczych skał oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt a także minerałów,
  8. umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych z wyjątkiem wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką leśną i łowiecką,
  9. umieszczania tablic reklamowych.

§3

Nadzór nad zespołem przyrodniczo-krajobrazowym "Wzgórze Kamionka" oraz wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.08.30
Data udostępnienia: 2005.09.26 22:37:01
Liczba odwiedzin strony: 2281 (ostatnie odwiedziny 2024.07.16 03:48:38)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów