Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXXV/542/2005 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 28.06.2005 w sprawie przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717), na wniosek burmistrza zaopiniowany przez Komisję ds. Rozwoju Miasta, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Przystąpić do sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy potokiem Jamna ul. Gliwicką, ul. Skalną i projektowaną drogą w obrębie działek: 258/2, 485/2, 372/2, 654/2, 655/2, 494/2, 493/2, 486/2, 380/2, 381/2, 382/2, 251/2, 252/2, 253/2, 254/2, 255/2, 256/2, 490/12, 489/12, 488/12, 378/12, 379/12, 491/12, 552/18, 517/18, 518/18, 520/18, 522/18, 521/18, 523/18, 525/18, 277/18 oraz części działek 392/2, 257/2, 492/12, 437/18, 438/18, 434/22, 430/18/ 443/23, 444/23, 440/23, 441/23.

§2

Przedmiotem opracowania planu zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczenie tych działek pod zabudowę mieszkaniową i usługową.

§3

Zakres ustaleń planu dla obszaru wymienionego w §2 obejmuje przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania przestrzennego (zgodnie z art. 15 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

§4

Integralną część uchwały stanowi załącznik graficzny zawierający oznaczenie granic obszaru, o którym mowa w §2 niniejszej uchwały.

§5

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.06.28
Data udostępnienia: 2005.07.19 16:34:32
Liczba odwiedzin strony: 992 (ostatnie odwiedziny 2024.07.23 02:34:37)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów