Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXXV/541/2005 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 28.06.2005 w sprawie przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717), na wniosek burmistrza zaopiniowany przez Komisję ds. Rozwoju Miasta, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Przystąpić do sporządzenia zmiany fragmentu planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa (dla terenu określonego dla potrzeb planu jako Borowa Wieś) zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa nr XXVIII/417/2004 z dnia 30 listopada 2004 roku (ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 6, poz. 103 z dn. 13.01.2005).

§2

Granice obszaru opracowania zmiany planu obejmują jednostkę 39 RP w obrębie działek: 782/35,781/35, 830/35, 780/35, 779/35, 778/35, 777/35, 776/35, 775/35, 774/35, 773/35, 772/35, 822/35, 823/35, 787/35, 786/35, 784/35, 783/35, 785/35 o łącznej powierzchni ok. 9,4 ha przy ul. Malinowej.

§3

Przedmiotem opracowania planu zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczenie tych działek pod zabudowę mieszkaniową.

§4

Zakres ustaleń planu dla obszaru wymienionego w §2 obejmuje przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania przestrzennego (zgodnie z art. 15 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

§5

Integralną część uchwały stanowi załącznik graficzny zawierający oznaczenie granic obszaru, o którym mowa w §2 niniejszej uchwały.

§6

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.06.28
Data udostępnienia: 2005.07.19 16:34:40
Liczba odwiedzin strony: 874 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 10:49:34)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów