Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXXIV/516/2005 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 31.05.2005 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Gminy Mikołów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

 1. Wprowadzić zmianę w załączniku nr 4 do Statutu - Regulamin Komisji Rewizyjnej:
  • §4 - punkt 2 - otrzymuje brzmienie:
   "Komisja podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów.",
  • §6 - punkt 3 - otrzymuje brzmienie:
   "Kierownicy kontrolowanych jednostek są zobowiązani do zapewnienia warunków przeprowadzenia kontroli, którą przeprowadza się w obecności przedstawiciela kontrolowanej jednostki.",
  • §7 - kolejno punkty otrzymują brzmienie:
   • punkt 1 - "Czynności kontrolne kończą się sporządzeniem protokołu. Komisja przekazuje po jednym egzemplarzu protokołu Przewodniczącemu Rady Miejskiej, Burmistrzowi Miasta i Kierownikowi kontrolowanej jednostki. Burmistrz Miasta jest zobowiązany w ciągu dwóch tygodni przedstawić na piśmie Komisji Rewizyjnej swoje stanowisko w danej sprawie. Brak odpowiedzi w oznaczonym terminie oznacza wyrażenie zgody na treść protokołu.",
   • punkt 2 - "Po otrzymaniu odpowiedzi Burmistrza Komisja Rewizyjna sporządza wnioski pokontrolne.",
   • punkt 3 - "Na dziesięć dni przed terminem sesji Komisja sporządza i przekazuje do Przewodniczącego Rady sprawozdanie z wyników przeprowadzonej kontroli, które zawiera:
    • wyjaśnienia Burmistrza dotyczące kontrolowanej jednostki,
    • zalecenia i wnioski pokontrolne.

    Przewodniczący Rady przekazuje radnym komplet ww. dokumentów wraz z protokołem.",

   • punkt 4 - "Komisja Rewizyjna przedstawia na Sesji wnioski pokontrolne celem rozpatrzenia ich przez głosowanie.".

§2

Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.05.31
Data udostępnienia: 2005.06.21 23:17:41
Liczba odwiedzin strony: 828 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 10:52:23)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów