Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXXIII/500/2005 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 26.04.2005 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany fragmentu planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 14 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 27.03.2004 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717), na wniosek burmistrza zaopiniowany przez Komisję ds. Rozwoju Miasta, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Przystąpić do sporządzenia zmiany fragmentu planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu sołectwa Bujaków zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa nr XXVI/368/2004 z dnia 28 września 2004 roku (ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 109 poz. 3091 z dnia 17.11.2004).

§2

  1. Granice obszaru opracowania zmiany planu obejmują jednostkę 114 KS,UR,S.
  2. Przedmiotem opracowania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego jest wprowadzenie zapisu dopuszczającego na ww. terenie odzysk odpadów uznanych za nieuciążliwe.

§3

Pozostałe zapisy planu dotyczące terenu określonego w §2 pozostają bez zmian.

§4

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.04.26
Data udostępnienia: 2005.05.06 00:49:32
Liczba odwiedzin strony: 1154 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 10:55:39)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów