Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXXIII/496/2005 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 26.04.2005 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64, poz. 593 z 2004 r. z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Przyjąć następujące szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zapewniane w miejscu zamieszkania oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania.

§2

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobom uprawnionym na mocy przepisów ustawy o pomocy społecznej.

§3

Przyznawanie świadczeń w formie usług opiekuńczych poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej. Na podstawie wywiadu kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub osoba upoważniona przez burmistrza Mikołowa wydaje decyzję administracyjną ustalającą m.in.:

  • czas i okres realizacji usług opiekuńczych,
  • zakres usług opiekuńczych,
  • wysokość opłaty ponoszonej przez świadczeniobiorcę oraz zasady jej płatności,
  • miejsce realizacji świadczenia.

§4

Wysokość odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie, określa tabela stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§5

  1. Opłaty za świadczone usługi muszą być wpłacane do dnia 5-go każdego miesiąca za wykonanie usługi w miesiącu poprzednim.
  2. Opłaty za usługi powinny być wpłacane do kasy MOPS lub na rachunek bankowy MOPS przez osobę zobowiązaną do uiszczenia opłaty zgodnie z decyzją wydaną na podstawie §3.
  3. W przypadku gdy opłata za świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze nie zostanie uiszczona w terminie opisanym w ust. 1, pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w celu ustalenia przyczyny nie uiszczenia opłaty. W zależności od ustaleń wywiadu środowiskowego będzie dokonana ewentualna zmiana decyzji w ten sposób, że strona będzie zwolniona częściowo lub całkowicie od opłaty lub świadczenie usług zostanie wstrzymane.

§6

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba korzystająca z usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych może zostać przez kierownika MOPS lub osobę upoważnioną przez burmistrza Mikołowa częściowo lub całkowicie zwolniona na jej wniosek lub wniosek pracownika socjalnego z ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze na czas określony, zwłaszcza ze względu na:

  • konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w innej jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, placówce wychowawczej, edukacyjnej, leczniczej lub rehabilitacyjnej,
  • konieczność sprawowania usług opiekuńczych nad więcej niż jedną osobą w tym samym gospodarstwie domowym,
  • wystąpienie zdarzenia losowego.

§7

Traci moc uchwała nr LI/452/98 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 27 stycznia 1998 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zapewniane w miejscu zamieszkania.

§8

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Mikołowa oraz kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie.

§9

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIII/496/2005

Dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (16 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.04.26
Data udostępnienia: 2005.05.06 00:49:37
Liczba odwiedzin strony: 1812 (ostatnie odwiedziny 2024.07.17 04:30:08)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów