Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXXI/465/2005 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 22.02.2005 w sprawie przystąpienia do opracowania fragmentu planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 14 ust. 1, ust. 2, ust. 4 ustawy z dnia 27.03.2004 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717), na wniosek burmistrza zaopiniowany przez Komisję ds. Rozwoju Miasta, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Przystąpić do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa w granicach działek 841/69 i 846/83 przy ul. Stara Droga. Przedmiotem opracowania planu zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczenie tej działki pod zabudowę mieszkaniową i usługi rzemiosła.

§2

Zakres ustaleń planu dla obszaru wymienionego w §2 obejmuje przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania przestrzennego.

§3

Integralną część uchwały stanowi załącznik graficzny zawierający oznaczenie granic obszaru, o którym mowa w §2 niniejszej uchwały.

§4

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.02.22
Data udostępnienia: 2005.03.15 20:45:30
Liczba odwiedzin strony: 992 (ostatnie odwiedziny 2024.07.16 03:45:52)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów