Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XXX/448/2005 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 11.01.2005 w sprawie odrzucenia wezwania do usunięcia naruszenia praw osób trzecich w uchwale Rady Miejskiej Mikołowa nr XXVIII/408/2004 z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 101 ust. 3 oraz 101a ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr 9, poz. 84 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

Odrzucić "wezwanie do usunięcia naruszenia praw osób trzecich" wniesione przez Krystiana Rupika dotyczące zmiany paragrafu 4 pkt. 1 uchwały Rady Miejskiej Mikołowa nr XXVIII/408/2004 z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2005 rok poprzez zastąpienie słów "od sprzedaży dokonywanej" na ".... od osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży ......".

§2

Doręczyć uchwałę wnoszącemu wezwanie wraz z pouczeniem o możliwości wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Mikołowa.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej nakładanie podatków, innych danin publicznych, określenie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy.

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr 9, poz. 84 z późn. zm.) w art. 15 określa obowiązek podatkowy w opłacie targowej, przedmiot opłaty targowej i podmioty zobowiązane do jej uiszczania. W art. 19 cytowanej wyżej ustawy określa się obowiązki rady gminy, która w drodze uchwały określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłat określonych w ustawie oraz może wprowadzić inne niż wymienione w ustawie zwolnienia przedmiotowe od opłat lokalnych.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Zatem do zaistnienia obowiązku uiszczenia opłaty targowej muszą wystąpić dwie okoliczności, jedna to fakt dokonywania sprzedaży przez osoby (podmioty) wymienione w ust. 1 art. 15 ustawy i druga - sprzedaż jest dokonywania na targowiskach.

W uchwale z dnia 30.11.2004 r. Rada Miejska Mikołowa określiła dzienne stawki opłaty targowej różnicując je m.in. w zależności od wielkości zajętej powierzchni do sprzedaży. Wprowadzenie do ww. uchwały zapisu dot. podmiotów, na których ciąży obowiązek podatkowy w opłacie targowej wykracza poza upoważnienie udzielone jej w art. 19 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Należy tu przytoczyć wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 lutego 2003 r. (I.S.A./Lu 882/2002) "Rada gminy obowiązana jest przestrzegać zakresu upoważnienia udzielonego jej przez ustawę w dziedzinie tworzenia aktów prawa miejscowego, a w tych działaniach nie może wkraczać w materię uregulowaną ustawą . Uchwała rady gminy, będąca aktem prawa miejscowego, jest jednocześnie źródłem powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze danej gminy (art. 87 ust. 2 Konstytucji), musi zatem respektować unormowania zawarte w aktach prawnych wyższego rzędu, bez potrzeby wpisywania do jej treści postanowień ustawowych.".

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.01.11
Data udostępnienia: 2005.02.01 20:23:00
Liczba odwiedzin strony: 1065 (ostatnie odwiedziny 2024.06.19 03:45:34)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów