Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Komisje Rady Miejskiej
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej
 Strona archiwalna z dnia 2007.03.21 22:54:24 powrót do aktualnej strony
 
Wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi Rady Miejskiej są komisje stałe i doraźne. Komisje są powoływane przez Radę i w jej imieniu wykonują zadania objęte planami pracy, a w szczególności:
 • współtworzą politykę z zakresu problematyki objętej działaniem komisji,
 • opiniują projekty uchwał Rady Miejskiej merytorycznie związane z działaniami komisji,
 • opracowują z własnej inicjatywy lub na zlecenie Rady Miejskiej projekty uchwał.

Koordynację prac komisji oraz ich współpracę z Radą Miejską i burmistrzem miasta zapewnia i nadzoruje przewodniczący Rady Miejskiej. Pracami komisji kierują przewodniczący komisji wybrani i powołani przez Radę Miejską. Komisje obradują na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczących komisji, zgodnie z zatwierdzonym rocznym planem pracy oraz w miarę potrzeb. Posiedzenia komisji odbywają się bez udziału publiczności.

Komisje podejmują rozstrzygnięcia w formie opinii i wniosków przedkładanych Radzie Miejskiej oraz burmistrzowi miasta za pośrednictwem Biura Rady Miejskiej. Opinie i wnioski uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji. Przewodniczący komisji stałych co najmniej raz do roku przedstawiają na sesji Rady sprawozdania z działalności komisji.

Szczegółowe zasady działania komisji Rady Miejskiej określa rozdział III załącznika nr 5 do Statutu Gminy Mikołów.

Obecnie przy Radzie Miejskiej V kadencji 2006-2010 działają:

Komisja ds. Samorządu

Przewodniczący:  Jan Wycisło
Radni: Dariusz Gaschi
Anna Kubik

Zadania Komisji ds. Samorządu:

 • ustalanie zakresu działania sołectw, dzielnic (osiedli) oraz zasad przekazywania im składników mienia do korzystania,
 • opiniowanie spraw związanych z przejęciem zadań z zakresu administracji rządowej,
 • koordynacja współdziałania z innymi gminami,
 • współpraca z sejmikiem samorządowym,
 • podejmowanie spraw związanych ze zmianami nazw ulic, placów itp.

Komisja ds. Budżetu

Przewodnicząca:  Wilkoszyńska Barbara
Radni: Józef Gryt
Stanisław Michalski
Łukasz Osmalak
Michał Rupik
Henryk Stencel
Jerzy Sztajgli
Krzysztof Żur

Zadania Komisji ds. Budżetu:

 • opracowywanie budżetu miasta,
 • opiniowanie sprawozdań z działalności finansowej urzędu,
 • ustalanie podatków i opłat będących w gestii gminy,
 • opiniowanie wszelkich spraw związanych ze zobowiązaniami finansowymi gminy.

Komisja ds. Gospodarki Miejskiej

Przewodniczący:  Jerzy Sztajgli
Radni: Sylwester Czarnota
Dariusz Gaschi
Grzegorz Kosek
Józef Kurtycz
Michał Rupik
Urszula Wieczorek-Pajonk
Jan Wycisło
Krzysztof Żur

Zadania Komisji ds. Gospodarki Miejskiej:

 • ustalanie planów inwestycji i remontów dotyczących mienia komunalnego,
 • opiniowanie spraw związanych z gospodarką komunalną,
 • rozstrzyganie spraw związanych z bezpieczeństwem, ładem i porządkiem w mieście,
 • ustalanie regulaminów przetargów na roboty budowlane,
 • opiniowanie i planowanie spraw związanych z rozwojem infrastruktury miejskiej.

Komisja ds. Rozwoju Miasta

Przewodniczący:  Henryk Stencel
Radni: Józef Kurtycz
Tadeusz Socha
Benedykt Walczak
Jan Wycisło

Zadania Komisji ds. Rozwoju Miasta:

 • opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego miasta,
 • opiniowanie wniosków koncesyjnych dotyczących eksploatacji złóż i kopalin,
 • tworzenie podstawowych zasad związanych z długofalowym rozwojem infrastruktury makroekonomii miejskiej.

Komisja ds. Ochrony Środowiska

Przewodniczący:  Józef Kurtycz
Radni: Grzegorz Kosek
Anna Kubik
Jadwiga Ochojska
Urszula Wieczorek-Pajonk

Zadania Komisji ds. Ochrony Środowiska:

 • opiniowanie spraw związanych z szeroko pojętą ochroną środowiska,
 • planowanie i rozstrzyganie spraw związanych z inwestycjami proekologicznymi,
 • prowadzenie szeroko pojętej edukacji mieszkańców w zakresie ochrony środowiska,
 • opiniowanie działalności gospodarczej pod kątem uciążliwości dla środowiska.

Komisja ds. Społecznych

Przewodnicząca:  Katarzyna Syryjczyk-Słomska
Radni: Józef Kurtycz
Jadwiga Ochojska
Łukasz Osmalak
Grażyna Pstraś-Gryt
Barbara Wilkoszyńska

Zadania Komisji ds. Społecznych:

 • opiniowanie spraw dotyczących: oświaty i wychowania, zdrowia, pomocy społecznej, bezrobocia, zasad przydziału środków z funduszu przeznaczonego na pomoc społeczną oraz wszelkiego rodzaju zasiłków, a także systemu dotacji na cele społeczne.

Komisja ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji

Przewodniczący:  Piotr Stencel
Radni: Sylwester Czarnota
Grażyna Pstraś-Gryt
Henryk Stencel
Katarzyna Syryjczyk-Słomska
Krzysztof Żur

Zadania Komisji ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji:

 • opiniowanie wszelkich spraw związanych z przedsięwzięciami kulturalnymi,
 • promowanie rozwoju kulturalnego, sportu i rekreacji,
 • bieżące opiniowanie spraw związanych z działalnością informacyjną miasta, w tym stworzenie podkomisji będącej Kolegium Redakcyjnym Gazety Mikołowskiej,
 • planowanie działalności promocyjnej miasta ukierunkowanej na jego szeroki rozwój.

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący:  Benedykt Walczak
Radni: Józef Gryt
Stanisław Michalski
Michał Rupik
Piotr Stencel
Jerzy Sztajgli

Zadania Komisji Rewizyjnej:

 • kontrolowanie działalności burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy,
 • opiniowanie wykonania budżetu gminy,
 • występowanie z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi, przy czym wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową,
 • wykonywanie innych zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli.

Komisja ds. Szkód Górniczych

Przewodniczący:  Dariusz Gaschi
Radni: Grzegorz Kosek
Stanisław Michalski
Piotr Stencel

Zadania Komisji ds. Szkód Górniczych:

 • opiniowanie planów ruchu, dodatków do planów ruchu, zakładów górniczych,
 • współdziałanie w zakresie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów górniczych związanych z ochroną powierzchni i środowiska,
 • opiniowanie decyzji dotyczących wykorzystania lub składowania na terenie gminy odpadów pogórniczych.

Komisja Inwentaryzacyjna

Przewodniczący:  Benedykt Walczak
Radni: Jadwiga Ochojska

Komisja Inwentaryzacyjna prowadzi komunalizację nieruchomości będących w dniu 27.05.1990 r. własnością Skarbu Państwa - na podstawie ustawy z dnia 10.05.1990 r. o przepisach wprowadzających ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 32 poz. 191 z późn. zmianami). Do jej głównych zadań w tym zakresie należy:

 • przygotowanie kart inwentaryzacyjnych,
 • umieszczanie ogłoszeń w lokalnej prasie,
 • wykładanie projektów kart inwentaryzacyjnych do publicznego wglądu,
 • występowanie z wnioskiem o wydanie decyzji komunalizacyjnej do wojewody śląskiego o nabyciu przez gminę nieodpłatnie prawa własności nieruchomości państwowej.

Komisja Statutowa

Przewodniczący:  Michał Rupik
Radni: Sylwester Czarnota
Dariusz Gaschi
Krzysztof Żur

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: brm@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2007.03.21
Data udostępnienia: 2007.03.21 22:54:24

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów